An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
5430/03/2020privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5330/03/2020privind luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19 Deschide
5230/03/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada aprilie – mai 2020 Deschide
5130/03/2020privind aprobarea înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu,aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Deschide Deschide Deschide
5030/03/2020privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare,de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș,pe toata perioada stării de urgență Deschide
4930/03/2020privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 02 aprilie 2020 Deschide
4830/03/2020privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acţiunilor culturale pentru anul 2020,precum și modificarea ghidului solicitantului Deschide
4730/03/2020privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-urilor,asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență Deschide
4619/03/2020privind completarea Anexei 4 –SECŢIUNEA DEZINFECŢIE a Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare,dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureş Deschide
4513/03/2020privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19 Deschide
4427/02/2020privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4327/02/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "AI3a" în "L1z",pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii” ,str. Apaductului nr. 2 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC"ROMUR" SA Deschide
4227/02/2020privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
4127/02/2020privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” ,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană Deschide Deschide
4027/02/2020privind aprobarea proiectului „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
3927/02/2020privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană Deschide
3827/02/2020privind aprobarea proiectului ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,și a cheltuielilor aferente,finanțat prin,Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
3727/02/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul: ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe,planurile de mobilitate urbana Deschide Deschide Deschide
3627/02/2020privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș ,în strada Ady Endre Deschide
3527/02/2020privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia,a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9,în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,Modernizare str. Baladei Târgu Mureș” Deschide
3427/02/2020privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183 Deschide
3327/02/2020privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019,în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului Deschide
3227/02/2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna,nr. 1,Târgu Mureş Deschide
3127/02/2020privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş,pentru anul școlar 2020-2021 Deschide Deschide
3027/02/2020privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş Deschide
2927/02/2020privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş Deschide
2827/02/2020privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020 Deschide Deschide
2727/02/2020privind,aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2020,pentru,atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în favoarea ,ONG-urilor și partidelor politice Deschide
2627/02/2020privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea ,directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș Deschide
2527/02/2020privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş Deschide Deschide
2427/02/2020privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
2327/02/2020privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş Deschide
2227/02/2020privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare Deschide
2127/02/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese”,Strada Jean Monnet f.nr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica Deschide
2027/02/2020privind actualizare documentaţie de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”,cu,regulamentul local de urbanism aferent,aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019,str. Rozmarinului,nr.1 ,Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL Deschide
1927/02/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul ,Unirii- str. Ioan Vescan”,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL Deschide
1827/02/2020privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş Deschide Deschide
1730/01/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1630/01/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie 2020 – martie 2020 Deschide
1530/01/2020privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor Deschide
1430/01/2020privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1330/01/2020cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive Deschide Deschide Deschide
1230/01/2020privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte” Deschide
1130/01/2020privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș Deschide
1030/01/2020privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș Deschide
930/01/2020privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia Deschide
830/01/2020privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş,str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş ,de la SC Dolemn Trade SRL Deschide
730/01/2020privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4. Deschide
630/01/2020privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264 Deschide
530/01/2020privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş Deschide
430/01/2020privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
330/01/2020privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020 Deschide
230/01/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL Deschide
130/01/2020privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019 Deschide Deschide Deschide Deschide