Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, de inspector de specialitate la Serviciul administrarea domeniului public și privat din cadrul Serviciul public administrația domeniului public  conform H.G.nr. 286/2011

- 1 post vacant de inspector de specialitate - Serviciul administrarea domeniului public și privat

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în oricare din domeniile tehnic sau științe administrative – specializarea administrație publică

- vechime în studii superioare : minim 6 luni

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu Mureş,

P-ţa Victoriei  nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Calendar de desfășurare a concursului:

- 24 martie 2022 - ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 28 martie 2022 - ora - 12.00 -  selecția dosarelor
- 29 martie 2022 - ora 12.00  - contestații privind selecția dosarelor
- 30 martie 2022 - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 30 martie 2022 - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 31 martie 2022 - ora 10.00 - proba scrisă
- 01 aprilie  2022 -  ora 10.00 - rezultatul probei scrise
- 04 aprilie 2022 - ora 10.00 - contestații privind proba scrisă/practică
- 05 aprilie 2022 - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 05 aprilie 2022 -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 06 aprilie 2022 - ora 10.00 - interviu
- 07 aprilie 2022 - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 08 aprilie 2022 - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 11 aprilie 2022 - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 11 aprilie 2022 -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 11 aprilie 2022 - ora 10.00 - rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330 int.110.

 

Primar
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1376
Ieri:944
Săptămânal:1376
Lunar:33159
Toate5196502