Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, judeţul Mureş, conform art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, angajează pe perioadă determinată de până la 30 de zile după terminarea stării de alertă, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual

· 1 post de medic specialist/primar/dentist

1. Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare:

2.1. Pentru postul de medic

· diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină

· medic specialist confirmat în specialitate

· certificat de membru al Colegiului Medicilor din România

· vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

2.2. Pentru postul de medic dentist

· absolvent cu diplomă de licenţă de medic stomatolog sau diplomă de licenţă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior în domeniul medicinii dentare, acreditată din România,

· copie a certificatului de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România cu viza pe anul în curs;

· vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

3. Dosarele de înscriere la concurs vor conţine următoarele acte:

3.1.Pentru postul de medic

a) cerere de angajare adresată conducătorului UAT Târgu Mureş, în care se menţionează postul pentru care doreşte angajarea;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Nr. 869/2015;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

i) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

j) curriculum vitae format EUROPASS.

k) declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;

l) declaraţie privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Documentele prevăzute la lit. e), g) şi h) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

4. Dosarele de înscriere la concurs vor conţine următoarele acte:

4.1. Pentru postul de medic dentist

• cerere de angajare adresată conducătorului UAT Târgu Mureş, în care se menţionează postul pentru care doreşte angajarea;

• copia actului de identitate în termen de valabilitate;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor conform condiţiilor specifice de ocupare a posturilor solicitate;

• copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa/-ele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• certificat medical/adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care doreşte să se angajeze;

• copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, precum şi dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,;

• curriculum vitae format EUROPASS;

• declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;

• declaraţie privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

5. Bibliografia, respectiv tematica necesară pentru interviu:

Având în vedere că posturile sunt exclusiv pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, tematica este specifică aplicării acestor măsuri:

• Ordinul Nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

• Ordinul Nr. 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi Ordinul nr.438/4.629/2021 publicat în Monitorul Oficial nr.826 bis din 30.08.2021.

• Ordinul Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor           

Dosarele se depun la sediul instituţiei – Serviciul salarizare şi resurse umane – Camera 85 până în data de 07.12.2021, ora 13.00.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 07.12.2021, la sediul Municipiului Târgu Mureş.

Afişarea rezultatelor 08.12.2021.

Interviu 09.12.2021 ora 10.00 Sala 45 a Municipiului Târgu Mureş.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

 

Primar
SOÓS ZOLTAN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:51
Ieri:1438
Săptămânal:1489
Lunar:23164
Toate5186507