Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din Serviciile publice din subordine

- 1 post de șef birou - la Serviciul administrare și exploatare piscină din cadrul Serviciului public Administrația complexului de agrement și sport Mureșul
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice - specializarea management
- vechime în specialitate – 10 ani
- experiență în exploatare piscină

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 22 ianuarie 2021 - ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 26 ianuarie 2021- ora  12 -  selecția dosarelor
- 27 ianuarie 2021 - ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 28 ianuarie 2021 - ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 28 ianuarie 2021 - ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 29 ianuarie 2021 - ora 10 - proba scrisă
- 01 februarie 2021 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 02 februarie 2021 - ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 03 februarie 2021 - ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 03 februarie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 04 februarie 2021 - ora 10 – interviu
- 05 februarie 2021 - ora 10 - rezultatul interviului
- 08 februarie 2021 - ora 10 - contestații privind interviul
- 09 februarie 2021 - ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 09 februarie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 09 februarie 2021 - ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
SOÓS ZOLTÁN

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcției  contractuale de conducere
de șef birou la  Serviciul administrare și exploatare piscină din cadrul Serviciului public Administrația complexului de agrement și sport Mureșul

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea Nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea Nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea Nr. 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă;
8. Hotărâre  Nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
9. Ordin  Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
10. Ordin  Nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014;
11. Hotărâre  Nr. 546 / 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Evenimente

afis maratonul vaccinarii

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1597
Ieri:1554
Săptămânal:4722
Lunar:14452
Toate3576188