Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw
 VÂRSTNICI


Mărime text:

 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş, judeţul Mureş,  în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare ,organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical.

Condiţiile de participare :studii postliceale,vechime în specialitate-1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Târgu–Mureș , în data de 16.03.2020, ora 10.00 - proba scrisă iar în data de 23.03.2020 ora 10.00- interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 6.03.2020 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

Condițiile de participare  sunt următoarele:

Condiții generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

- absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate, certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR ;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;
- experienţa în domeniul îngrijirii vârstnicilor reprezintă un avantaj;
- disponibilitate pentru program în ture  ;
- foarte bune abilități de comunicare cu rezidenții si colegii; 
- seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă; 
- prezență plăcută, carismatică.

DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată  directorului  instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR
h)curriculum vitae ;

Notă:  Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă  însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia şi tematica stabilită pentru concurs:

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare(Cap.I-Definiţii,Cap.II-Curăţarea,Cap.III-Dezinfecţia;

3. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale ;

4. Urgenţe medico-chirurgicale-Lucreţia Titircă;

5. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali-Lucreţia Titircă

a) Puncţiile – puncţia venoasă;
b) Recoltarea produselor biologice şi patologice – recoltarea sângelui,  exudatului faringian, sputei, urinei, secreţiilor purulente;
c) Sondaje, spălături, clisme;
d)Administrarea medicamentelor;

6. Ghid de nursing-Lucreţia Titircă;

a) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie;
b) Nevoia de a bea si a manca;
c) Nevoia de a elimina;
d) Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură
e) Nevoia de a dormi şi a se odihni
f) Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
g) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
h) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
i) Nevoia de a comunica

7. Geriatrie şi geropatologie pentru asistenţii medicali-Monica Moldoveanu;

8. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din Romania(Cap.I,II,III,IV,V,VI)

Desfăşurarea concursului:
Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.Evreilor Martiri nr.29-31

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs

Data

Ora

Data limită pentru depunerea dosarelor

6.03.2020

10:00

Selecție dosare

10.03.2020

12.00

Termen afișare rezultate selecție

11.03.2020

12:00

Termen depunere contestații la selecția dosarelor

12.03.2020

12:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații

13.03.2020

12:00

Data desfășurării probei scrise

16.03.2020

10:00

Termen afișare rezultat proba scrisă

17.03.2020

16:00

Termen depunere contestații proba scrisă

18.03.2020

16:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații

19.03.2020

16:00

Data desfășurării interviului

23.03.2020

10:00

Termen afișare rezultat interviu

24.03.2020

16:00

Termen depunere contestații proba de interviu

25.03.2020

16:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu

26.03.2020

12:00

Afișare rezultat final ocupare post

27.03.2020

12:00

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Rezultat final.pdf)4. Rezultat concurs[ ]1023 Kb
Download-ează acest fișier (tabel rezultat Interviu.pdf)3. Rezultat interviu[ ]1210 Kb
Download-ează acest fișier (AFIS REZULTAT PROBA SCRISA.pdf)2. Rezultat proba scrisă[ ]1104 Kb
Download-ează acest fișier (TABEL SELECTIE DOSARE.pdf)1. Dosare admise[ ]1019 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

stare-urgenta

ANUNT CORONAVIRUS 9 alimente pachet RO

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:642
Ieri:562
Săptămânal:642
Lunar:29888
Toate3070992