Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
P R I M A R

 

 D I S P O Z I Ţ I A   nr. 586
Din 21  februarie 2020
privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal
 Târgu Mureș  din  data de  27  februarie  2020

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  marţi, 27 februarie 2020, ora 14°°,la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  este pus la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Viză de legalitate,
p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș,
Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei Dianora-Monica


 

Anexă la Dispoziţia nr. 586/21.02.2020
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 586 din 21 februarie 2020  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 27 februarie 2020, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism    „Plan Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul    Unirii- str. Ioan Vescan"cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: SC "MACO CONSTRUCT" SRL.

4. Proiect de hotărâre privind actualizareadocumentaţiei de urbanism"P.U.Z.- stabilire reglementări   pentru construire  clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale", cu regulamentul local de urbanism  aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL

5. Proiect de hotărâre privind aprobareadocumentaţiei de urbanism “Plan urbanistic zonal-reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese", Strada Jean Monnetf.nr.cu  regulamentul local de urbanism aferent,  Beneficiari: VeresHajnalReka, Veres Mihai, Veres Viorica.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Administrator Imobile si Piete SRL Târgu Mureş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș pe anul 2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de concesionare.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323//2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de priorități” pe anul 2020, pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință în favoarea ONG-urilor și partidelor politice.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020.

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a etajului I, din imobilul Liceul Tehnologic-Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către TRIBUNALUL MUREȘ și JUDECĂTORIA Târgu Mureș pentru utilizarea cu titlu de arhivă.

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul  Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii  proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar  de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu-Mureş, pentru anul şcolar  2020-2021.

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureş.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr.69 din 28.03.2019, în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul BojtheLevente a suprafeţelor  de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a  suprafeţei carosabile str. Budiului.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr. 237/29.08.2019  privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală  de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr.374/19.12.2019  în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea  obiectivului de investiţie ,,Modernizare str. Baladei Târgu Mureş”.

22. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centru de Recuperare din Adicții Bastion ” cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizăriisociale pentru anul 2020.

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Modernizare str. Dezrobirii”.

25. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre.

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 02 aprilie 2020.

27. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valutăpentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Stuttgart / Germania, în perioada 23-29 martie 2020.

28. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Paris / Franța, în perioada 21 – 25 martie 2020.

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privindaprobareadocumentațieitehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilortehnico-economici, inclusiv anexa privinddescriereainvestiției , pentruproiectul: ,,Sistem de  management al  traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanțaprin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, ObiectivSpecific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,  pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mures” și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală  intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”  , proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "AI3a" în "L1z", pentru construire  ansamblu de locuințe colective și servicii" , str. Apaductului nr. 2cu regulamentul local de urbanism aferent,  Iniţiator: SC"ROMUR" SA.

Documentele  înscris în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite  de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1203
Ieri:1629
Săptămânal:6787
Lunar:23114
Toate5058126