UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

  Examenul va avea loc la sediul instituţiei Municipiului Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 17 decembrie 2019 ora 1000, proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se pot depune  la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului pe pagina de internet a institutiei, în perioada 15.11.2019 - 04.12.2019 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Condiţiile de participare la examen şi bibliografia stabilită se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș,

P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

 Condiţiile de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici conform O.U.G. 57/2019 art.479

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Municipiului Târgu Mureș

1. Constituţia României,  cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019.

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

4. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Serviciul stare civilă
Funcția publică - referent superior

Atribuţii

1. Desfăşoară activitatea de primirea publicului şi de soluţionarea cererilor acestora;
2. Întocmesc, potrivit legii, acte de casatorie si elibereaza persoanelor indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civilă;
3. Complectează şi eliberează Livret de familie, conform legislaţiei în vigoare;
4. Desfăşoară toate activitatea prevăzută de legislaţia în vigoare necesare încheieri căsătorilor.
      În acest sens:
• oferă informaţile necesare pentru încheierea căsătoriei;
• programează căsătoriile pentru anul în curs;
• verifică şi preia toate documentele şi declaraţiile necesare formări dosarului de căsătorie;
• oficiază căsătoriile programate, după solicitări, în limba română/maghiară;
• întocmeşte actele de căsătorie;
• întocmeşte şi eliberează certificatul de căsătorie şi livretul de familie;
• operează şi comunică menţiunile de căsătorie şi a regimului matrimonial.
5. Oficiază căsătoriile programate sau constată desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor;
6. Trimit structurilor de evidenta a persoanelor în termen de 10 zile de la data intocmirii actului de stare civila, modificarile intervenite in statutul civil;
7. Operarea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila si transmiterea comunicarilor de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila;
8. Întocmeste, potrivit legii, actele de deces, in dublu exemplar, si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate;
9. Elibereaza, dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, cuprinzand precizari referitoare la mentiunile existente pe marginea actului de stare civila;
10. Înformează pe siteul instituţiei, la avizier şi la locul de domiciliu al soţului care nu are domiciliu pe raza municipiului Tîrgu Mureş, despre data căsătoriei;
11. Întocmesc buletine statistice de casatorie, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimit, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii;
12. Ia masurile necesare pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora;
13. Primeste cererile de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate, insotite de actele ce le sustin, intocmesc referatul cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care il inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de catre DJEPM şi respectarea procedurii legale de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila străine în registrele de stare civilă române;
14. Primeste cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila pentru persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia rămână în baza Legea nr. 21/1991 şi care nu a avut niciodată domiciliul în România, întocmesc referatul cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care il inainteaza împreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de catre DJEPM şi respectarea procedurii legale de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila străine în registrele de stare civilă române;
15. Eliberează formular standard multilingv ce va fi anexat certificatului de stare civilă;
16. Desfăşoară activităţile necesare pregătirii documentelor primare pentru păstrare şi arhivare: ordonare pe dosare, legare, numerotare, inventariere şi arhivare;
17. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar aduce prejudicii instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
18. Respectă circuitul documentelor şi a procedurilor operaţionale specifice;
19. Constată şi aplică sancţiuni la regimul actelor de stare civilă;
20. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi de atribuţiile ce îi sunt delegate;
21. Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al Primăriei Tîrgu Mureş, prevederile legale şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi normele PSI;
22. Asigură protecţia/securitatea certificatelor, extraselor/registrelor de stare civilă şi a ştampilelor gestionate. Informează de urgenţă şeful serviciului în cazul pierderi, furtului sau dispariţia unor documente/bunuri gestionate;
23. Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;
24. Asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţilor existente.

Primar
Dr. Dorin Florea

 

Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică
Serviciul salarizare și resurse umane
Funcția publică - Inspector principal

Atribuții

1. Ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș, potrivit formatului stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora;
2. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;
3. Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;
4. Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;
5. Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);
6. Solicită personalului din aparatul de specialitate completarea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, a declaraţiilor personale şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor aparatului de specialitate precum şi de publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei conform legii;
7. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate;
8. Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
9. Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite de direcţie şi de către serviciile subordonate Primarului;
10. Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării Primarului; răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;
11. La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către Primar şi cu avizul ANFP, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului local municipal pentru transformarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;
12. Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic;
13. Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în condiţiile legii la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;
14. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
15. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
16. Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local municipal şi dispoziţiile primarului;
17. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătății muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G. nr. 425/2006 şi normativele în vigoare;
18. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
19. Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
20. Asigură crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual;
21. Urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul instituţiei;
22. Păstrează fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi dosarele funcţionarilor publici şi personalului contractual al primăriei;
23. Are obligația de a respecta și cunoaște prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;
24. Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform clauzei de confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;
25. În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora;
26. Neîndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă a postului atrage după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea disciplinară, materială sau penală;

Primar
Dr. Dorin Florea

 

Direcţia Poliţia Locală     
Biroul intervenţie
Funcția publică: Poliţist local
Grad profesional: Superior

Atribuţii:

1. Execută misiunile de ordine publică conform atribuţiilor prevăzute în acest sens prin Legea nr. 155/2010 ;
2. Execută, la nevoie, intervenţia în sprijinul patrulelor pedestre la solicitare sau în situaţia unor sesizări din partea cetăţenilor sau persoanelor juridice;
3. Patrulele mobile de intervenţie îşi desfăşoară activitatea pe zone de responsabilitate stabilite pentru fiecare în parte;
4. Monitorizează fiecare zonă de competenţă, respectiv constată contravenţii şi aplică sancţiuni privind încălcarea prevederilor la Legea nr. 61/1991R şi la hotărârile Consiliului Local la care avem competenţă;
5. Predă pe bază de proces-verbal la Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş autorii unor fapte penale surprinşi în flagrant sau care conturbă grav ordinea publică în vederea executării cercetării penale;
6. Nu face uz de armă decât în situaţii deosebite, când viaţa este pusă în pericol şi numai în condiţiile stricte prevăzute de lege;
7. Poartă şi foloseşte în condiţiile legii numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte materiale şi mijloace de intervenţie ;
8. Aplică procedeul imobilizării numai dacă este strict necesar şi nu au altă metodă de constrângere, ulterior este interzis de a se mai folosi orice mijloc violent, persoana este de urgenţă transportată la sediul poliţiei în vederea executării cercetării, procesul verbal de predare-primire încheindu-se pe loc;
9. Patrulelor mobile le este interzis să intre în locuinţe sau pe domeniul privat, fără acordul proprietarului;
10. Pentru rezolvarea problemelor de serviciu, agenţii pe timpul executării serviciului au voie să întocmească invitaţii în scris pentru unele persoane pentru a se prezenta la sediul instituţiei în vederea obţinerii unor date personale sau clarificarea unor situaţii;
11. Agenţii sunt obligaţi ca la data şi ora stabilită să fie prezenţi în locul precizat în invitaţie;
12. În calitate de martori sau acuzaţi, agenţii din cadrul patrulelor se vor prezenta numai cu aprobarea directorului executiv şi însoţiţi de unul din juriştii instituţiei Poliţiei Locale ;
13. Acordă sprijin patrulelor de pe raza municipiului Tg.Mureş precum şi obiectivelor unde se transportă valori;
14. Cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile , modul de acţiune în diferite situaţii, amplasarea obiectivelor, variantele de deplasare a celor care execută transportul de valori;
15. Ține permanent legătura şi comunică ofiţerului de serviciu despre evenimentele produse, modul de intervenţie şi măsurile luate ;
16. Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin , are dreptul de a conduce autovehiculele  instituţiei conform „Planului de transport”, aprobat de directorul executiv , ori în situaţii deosebite cu avizul telefonic al acestuia sau a înlocuitorului legal ;
17. În cazul infracţiunilor flagrante , imobilizează făptuitorul , ia măsuri pentru conservarea locului faptei , identifică martorii oculari , sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul , pe bază de proces – verbal , în vederea continuării cercetărilor ;
18. Conduce la sediul Poliţiei Locale / structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită în vederea luării măsurilor ce se impun;
19. Efectuează din dispoziţia şefilor ierarhici superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale .

Primar
Dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:57
Ieri:1050
Săptămânal:5420
Lunar:30656
Toate3285188