UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 09 aprilie 2019 ora 1000  -  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, în perioada 08.03.2019 - 27.03.2019 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari din  cadrul Direcţiei școli.

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie consilier juridic clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice - minim 7 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul juridic, logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei Şcoli

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare (republicată în M.O. nr. 123/2007, Partea I);
3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare (republicată în M.O nr. 365/2007, Partea I);
4. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (republicată în M.O. nr. 525/2007, Partea I);
5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 448/1998, Partea I);
6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 1154/2004, Partea I);
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 663/2001, Partea I);
8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 84/2002 Partea I);
9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (republicată în M.O. nr. 749/2013, Partea I);
10.  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 798/2005);
11.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 505/2011, Partea I);
12.  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 247/2015, Partea I).
13. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
15. Legea nr. 1/2011  privind Legea educaţiei naţionale;
16. Legea nr. 65/2015, privind aprobarea OUG nr. 115/2013, pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6, alin. 1 din Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, precum şi prorogarea unor termene;
17. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
18. Ordin nr. 163/2007, pentru aporbarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
19. Ordin 138/2015, pentru aprobarea normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
20. HG nr. 924/2005, privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
21. HG nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
22. Ordin nr. 1225/5031/2003, privind aporbarea metologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a presonalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
23. Ordin 581/2013, privind modificarea metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
24. Ordin nr. 1955/1995, pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruitrea copiilor şi tinerilor;
25. H.G. nr. 395/2016, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
26. Ordin nr. 4619/2014, pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
27. Ordin nr. 5777/2016, pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, preum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
28. Ordin nr. 3969/2017, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;
29. Ordin nr. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţămânul preuniversitar de stat;
30. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție - consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul juridic, logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei Şcoli

1. Reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, a notarilor publici, Curţii de Conturi etc.
2. Formulează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, plângeri memorii şi alte acte necesare în îndeplinirea activităţii, în termenele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, în dosare de o complexitate ridicată, redactează proiecte de dispoziţii şi hotărâri.
3. Studiază actele normative apărute în vederea ţinerii la curent cu privire la legislaţia în vigoare.
4. Asigură evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, reprezentare, redactarea actelor depuse la dosarele de instanţă.
5. Urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile, după finalizarea proceselor în care a reprezentat interesele unităţii administrativ teritoriale.
6. Urmăreşte soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, prin solicitarea de acte, evidenţa completă a notificărilor, analiza şi propunerea de soluţionare în fiecare caz în parte.
7. Asigură evidenţa şi soluţionarea fiecărei petiţii adresate unităţii administrativ teritoriale, date în competenţa serviciului, în termenul legal, ca şi arhivarea solicitărilor şi a răspunsurilor şi păstrarea la zi a registrului de intrare-ieşire.
8. Verifică şi aplică viza juridică pe actele şi contractele emise de către Direcţia Şcoli şi instituţiile de învâţământ.
9. Verifică şi aplică viza juridică pe acte şi contracte în conformitate cu prevederile circularei nr. 32272/09.06.2015 emisă de Primarul Municipiului Târgu Mureş;
10.  Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţiile Direcţiei Şcoli în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului, pentru aprobarea Codului controlului intern nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
11.  Identifică şi evaluează principalele riscuri, proprii activităţilor din cadrul Direcţiei Şcoli şi întocmeşte registrul riscurilor pentru toate tipurile de activităţi, ierarhizarea riscurilor şi stabilirea măsurilor de atenuare a acestora.
12.  Ia la cunoştinţă şi aplică toate măsurile de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei/serviciului.
13.  Respectă procedura operaţională cu privire la soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată adresate Municipiului Târgu Mureş.
14.  Respectă procedura operaţională cu privire la activitatea de reprezentare în justiţie a autorităţilor administraţiei pulice locale de la nivelul Municipiului Târgu Mureş.
15.  Respectă procedura operaţională cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor repartizate Direcţiei Şcoli.
16.  Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, dispoziţii ale Primarului Municipiului Târgu Mureş, Viceprimarului de resort precum şi cele primite de la şefii ierarhici.
17.  Este obligat să respecte secretul şi confidentialitatea activităţii sale, în condiţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
18. Ia la cunoştinţă că prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR). 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319041209101.pdf)4. Rezultat concurs[ ]217 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319041209100.pdf)3. Rezultat interviu[ ]240 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319040910351.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]278 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319032909370.pdf)1. Dosare admise[ ]278 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1435
Ieri:1223
Săptămânal:2658
Lunar:12060
Toate3196992