Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3161 din 17 iulie 2018  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 iulie 2018, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea sălilor de curs/ laboratoarelor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după program.

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș.

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul din bugetul local denumit „SF + PT + EXEC. terenuri de sport în incinta CASM”.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O. G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015. 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Rodnei, nr. 34.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări pentru construire a două case de  locuit pe  aceeaşi  parcelă", str. Eden fn  Proprietari - Beneficiari:  Zahan Maria şi Zahan Ioan.

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, împrejmuire parcelă, amenajare acces auto şi pieton, branşamente utilităţi publice, modificare  parţială P.U.D aprobat prin HCL nr. 100/2008" Beneficiari - Proprietari: Rău Alexandru şi Rău Tamara.

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă - construire clădire spaţiu comercial şi birouri în extinderea corpului C8 existent şi construire spălătorie auto”, str. Gheorghe Doja- Rampei- Scurtă cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori:Toth Zsolt  şi  SC "Tomek Business Management"SRL.

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism   „Plan Urbanistic Zonal - pentru subzona construită protejată a municipiului Tîrgu Mureş delimitată de P-ţa Trandafirilor, str. Bartok Bela, str. Horea, str. Poligrafiei - construire ansamblu rezidenţial, servicii, comerţ şi alimentaţie publică”, Piaţa Trandafirilor, Nr. 24 Iniţiator: SC"Sala Construct"SRL.

10. Proiect de hotărâre  privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş”.

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice  pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș.

12. Proiect de hotărâre  privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 - 20  septembrie 2018.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei de  avizare lucrări de intervenţie(DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Electromureş”.

14. Proiect de hotărâre  privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019.

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv Specific - 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea  vânzării masei  lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş .    

17. Proiect de hotărâre  privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a acesteia.

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului maxim de pornire a  licitaţiei în vederea  exploatării şi transportul  de  masă  lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018, precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori” în incinta Grădinii  Zoologice Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş.

22. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 194 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului nr.22/A, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Bostan Junior SRL.

23. Proiect de hotărâreprivind trecerea cotei de 1293 mp şi a construcţiei,  din suprafaţa totală de de 2599  mp, situat în Tîrgu Mureş str. Paul Chinezu, nr. 10 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

24. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş  str. Constandin Hagi Stoian nr. 37  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea Marian Ioan si Florea Paraschiva.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei propuneri de vânzare directă a unor terenuri situate în Municipiul Tîrgu Mureş.

26. Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş.

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș  str. Gheorghe Doja nr. 193 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014.

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 15/450 din imobilul situat pe str. Dâmbul Pietros nr. 19  şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 12/30.01.2018

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609 /3258  din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni, nr. 4

30. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş  str. Constandin Hagi Stoian nr. 28  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Aron Florin şi soţia Den Dulk Wilhelmina Andrea.

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș.

33. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare.

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Pacurilor şi  Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei (centralizator) a Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (indicatorii maximali) pentru obiectivul „Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50”.

37. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare grajd ierbivore africane” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș.

38. Proiect de hotărâre privind acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici.

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2018.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1184
Ieri:944
Săptămânal:1184
Lunar:32967
Toate5196310