Calendarul evenimentelor

<<  Noiembrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
1921222324
27282930  
Urmatoarele evenimente:

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

- consilier juridic clasa I grad profesional principal

- consilier juridic clasa I grad profesional asistent

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 24 aprilie 2018 ora 1000  –  proba scrisă. 

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro , persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  la Biroul concesiuni, închirieri și vânzări din cadrul Direcției economice

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor juridice -minim 5 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor juridice -minim 1 an

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  unor funcţii public de execuţie de consilier juridic la Biroul concesiuni, închirieri și vânzări din cadrul Direcției economice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
11.  Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de consilier juridic asistent la Biroul concesiuni, învhirieri și vânzări din cadrul Direcției economice:

• soluţionează corespondenţa care i se repartizează
• asigură relaţia cu publicul, urmărind soluţionarea problemelor ridicate de aceştia
• asigură descărcarea corespondenţei atât pe sistem electronic cât şi la nivel de registratură
• execută şi alte sarcini primite de la şefii ierarhici superiori
• luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului
• întocmeşte dosarele şi documentaţia necesară în vederea vânzării directe sau  prin licitaţie a bunurilor, cu respectarea procedurilor operaţionale 
• solicită punctul de vedere al Serviciului Administrarea Patrimoniului Public şi Privat cu privire la oportunitatea vânzării
• verifică existenţa solicitărilor de revendicare în baza Legii 10/2001 sau Legea 247/2005
• ţine legătura cu evaluatorul angajat al primăriei şi cu alte compartimente de specialitate implicate în vânzarea de imobile aparţinând domeniului privat al municipiului.
• întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea procedurii de licitaţie şi/sau proiectele de hotărâri privind vânzarea de imobile şi urmăreşte punerea în executare a acestora.
• asigură organizarea, desfăşurarea şi finalizarea procedurii de licitaţie conform documentaţiilor aprobate de către Consiliul Local
• reprezintă instituţia în faţa notarului public cu ocazia  întocmirii  actelor autentice de vânzare-cumpărare, după achitarea contravalorii bunului vândut
• ţine evidenţa cererilor de cumpărare de imobile
• înaintează solicitările de cumpărare către serviciul de specialitate, respectiv Administraţia Domeniului Public şi Privat, în vederea analizării oportunităţii achiziţiei şi promovării unei hotărâri de Consiliu Local cu scopul aprobării acesteia
• solicită punctul de vedere al Serviciului Administrarea Patrimoniului Public şi Privat cu privire la oportunitatea achiziţionării unor imobile
• pune în aplicare, dacă este cazul, hotărârile de Consiliu Local pentru achiziţionarea de imobile
• reprezintă instituţia în faţa notarului public cu ocazia  întocmirii  actelor autentice de vânzare-cumpărare urmare a achitării contravalorii bunului cumpărat 
• asigură păstrarea confidenţialităţii datelor deţinute şi a lucrărilor efectuate
•  este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de consilier juridic principal la Biroul concesiuni, învhirieri și vânzări din cadrul Direcției economice:

• asigură verificarea legalităţii contractelor de concesiune/închieriere de bunuri, servicii şi lucrări, emise de birou şi aplică viza juridică
• asigură asistenţă juridică la întocmirea tuturor expunerilor de motive şi a proiectelor de hotărâri, inclusiv a documentelor de licitaţie pentru concesiuni, închirieri şi vânzări, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare
• asigură îndeplinirea formalităţilor pentru reprezentarea la instanţele judecătoreşti competente, în ceea ce priveşte activitatea biroului
• formulează cereri de chemare în judecată, întâmpinări cereri reconvenţionale, plângeri, memorii şi alte acte necesare în îndeplinirea activităţii biroului, în termenele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare
• asigură studierea actelor normative apărute, în vederea ţinerii la curent cu privire la legislaţia în vigoare
• asigură evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, reprezentare, redactarea
• actelor depuse la dosarele de instanţă în ceea ce priveşte activitatea biroului
• urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile, după finalizarea proceselor în care a reprezentat interesele biroului
• asigură evidenţa şi soluţionarea fiecărei petiţii adresate unităţii administrativ teritoriale, date în competenţa biroului, în termenul legal
• este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
• luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului
• identifică şi evaluează principalele riscuri, proprii activităţii din cadrul biroului şi întocmeşte registrul riscurilor, ierarhizarea riscurilor şi stabilirea măsurilor de atenuare a acestora
• execută şi alte sarcini primite de la şefii ierarhici superiori

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Luni, 19 Noiembrie 2018
03:39:28

Evenimente

Afis Evenimente NOI DEC 2018
Tudor Gheorghe AFIS 26 NOIEMBRIE

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:31
Ieri:618
Săptămânal:31
Lunar:15779
Toate2599942