Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

1.SERVICIUL PROTECŢIE SPECIALĂ

Director: MAIER MIHAELA,

Şef serviciu: SZŐCS ZSUZSÁNNA ANNA

Persoane de contact: Kristof Emese 
                                 
Simofi Melinda

Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 9, Târgu Mureș

Telefon: 0365-430859, 0365-882025

Email: social3@tirgumures.ro
           social1@tirgumures.ro     

Audienţe: marţi    între orele 10-12
                     joi    între orele 10-12

 

Anunturi:

 

Joi, 24 Octombrie 2013 
  
 
Rolul acesui serviciu este de a identifica şi soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin acordarea unor prestaţii şi servicii sociale, în baza reglementărilor legale în vigoare.În cadrul Serviciului de protecţie specială funcţionează următoarele compartimente:
 • - Compartimentul asistenţă persoane vârstnice
  - Compartimentul asistenţă pentru persoane cu handicap

  - Compartimentul pentru protecţia copilului, familiei şi persoanelor singure
 •  
 

1. Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice

Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, în urma semnalării unei situaţii de nevoie socială de orice altă persoană, precum şi din oficiu.

Servicii oferite
Compartimentul asistenţă persoane vârstnice are dezvoltate următoarele servicii de asistenţă socială:

- identificarea nevoilor individuale şi de grup a persoanelor vârstnice aflate în nevoi

- informarea asupra situaţiilor de risc şi a drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice

- consiliere pentru persoanele vârstnice

- întocmirea anchetelor sociale în baza grilei de evaluare sociomedicală  în vederea internării persoanelor vârstnice dependente, lipsite de suport familial şi spaţiu de locuit, în centre de îngrijire şi asistenţă

- asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active persoanelor de vârsta a treia, precum şi  servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice dependente, acordate de către îngrijitori acreditaţi

- acordarea pchetelor cu alimente şi materiale de curăţenie  în colaborare cu ONG-uri în baza proiectelor subvenţionate de la bugetul local.

Centrul de servicii comunitare prin personalul calificat,  acordă un set de servicii, după cum urmează:

- ajutor la prepararea hranei,

- mic menaj, cumpărături,

- conversaţie, companie.

Toate acestea se adresează grupului ţintă persoane vârstnice semidependente, lipsite de suport familial.

Beneficiarii serviciilor  de îngrijire la domiciliu sunt:

Conform cu art.  3 din Legea Nr. 17/2000  beneficiază de prevederile amintitei legi, persoana vârstnică (persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a- nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b- nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d- nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice

Durata de acordare a serviciilor
Serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă persoanelor vârstnice dependente social şi sociomedical, în baza anchetelor sociale întocmite, în urma evaluărilor efectuate în baza grilei de evaluare sociomedicală (geriatrică), în raport cu nevoile de timp şi tip de servicii, pe perioadă nedeterminată ( se efectuează reevaluarea cazului în raport cu evoluţia acestuia).
Formulare:
1.Cerere pentru efectuarea anchetei sociale în vederea acordării serviciilor de îngrijire la domiciliul persoanei vârstnice
2.Cerere pentru efectuarea anchetei sociale în vederea internarii într-un centru de îngrijire şi asistenţă
 3.Cerere pentru efectuarea anchetei sociale în vederea acordarării  serviciilor comunitare 4.Cerere pentru efectuarea anchetei sociale în vederea acordării unui ajutor material
Acte necesare pentru obţinerea serviciilor pentru persoanele vârstnice
defavorizate (actele menţionate mai jos fac parte dintr-o listă generală
care poate varia în funcţie de
serviciul solicitat):
 • B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului şi pentru membrii familiei (ale  persoanelor împreună cu care locuieşte) – în copie ;
 • recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenţă pentru îngrijiri medicale la domiciliu – în original;
 • acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor împreună cu care locuieşte) – în copie ;
 • daca este cazul, cetificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate – în copie ;
 • dupa caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – în copie;
 • actul de identitate al tutorelui/ curatorului, în copie;
 • acte relevante pentru situaţia sociomedicală a beneficiarului / familiei sale;
 • actul de proprietate a locuinţei sau actul în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresa, în copie, pentru a dovedi că persoana vârstnica nu are întreţinător legal ca urmare a incheierii unui contract de întreţinere.
Legislaţia
 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, actualizat prin Hotărâre de Consiliu Local;
 • Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completata de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;
 • Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice;
 • Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice 
 • Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare

  2. Compartimentul asistenţă pentru persoane cu handicap
  Profil

Asistenţa socială a persoanelor cu handicap este asigurată de „Compartimentul asistenţă pentru persoane cu handicap” din cadrul Serviciului Protecţie Specială, în baza  Legii   nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

Beneficiarii sunt: acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.(Legea 448/2006, art2.)

Pentru  asigurarea  serviciilor  sociale necesare persoanelor cu handicap  se iau următoarele măsuri speciale:

-identificarea nevoilor individuale şi de grup a persoanelor  cu handicap aflate în nevoi şi informarea asupra situaţiilor de risc şi a drepturilor sociale

-implicare familiei a persoanei cu dizabilităţi  in activitaţile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap

-asigurarea instruirii in problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care îşi desfăsoară activitatea in sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor personali

-promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap

-sprijinirea programelor  de colaborare între părinti si specialişti în domeniul handicapului, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;

Cum sunt acordate serviciile sociale?

Dreptul la asistentă socială sub formă de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

Persoanele cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate:

a) la domiciliu;

b) in comunitate;

c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistrează la autoritatea administraţiei publice locale in a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu dizabilităţi, familia sa, reprezentantul legal, sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap, pentru:

- efectuarea  anchetei sociale la domiciluil persoanelor solicitante întocmite  în vederea  încadrarării  într-o categorie  de  grad de handicap. Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

-  întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării  indemnizaţiei  de însoţitor/asistent personal. Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre angajarea unui asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. Indemnizaţia lunară este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitaţile de asistenţa socială din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilitaţii certificatului de încadrare in grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa caz. Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:

a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de plasament aferente unitaţilor sau instituţiilor de invaţâmănt special;

b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se afla în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigura intreţinere completa din partea autoritaţii administraţiei publice;

c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori a detenţiei.

-efectuarea anchetei sociale-pentru internare (  poate beneficia de servicii sociale acordate in centre de zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri, publice, public-private

- Informare asupra drepturlor în cee ce priveşte facilităţiile;

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de următoarele facilitaţi fiscale:

- scutire de impozit pe veniturile din salarii;

- scutire de la plata impozitului pe clădire si teren;

- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;

- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de funcţionare pentru activitaţi economice si viza anuală a acestora;

-  scutire de la plata taxei hoteliere.

- persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale

-transportul

Eliberarea abonamentelor gratuite pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul pentru persoanele cu handicap grav si accentuat şi următoarele persoane:

a) insoţitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

b) insoţitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

c) insoţitorii adulţilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei in a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau resedinţa persoana cu handicap;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e) asistenţii personali profesioniţti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Eliberarea cardului  - legitimaţie

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoana cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită, dacă autoturismul este adaptat handicapului.Este valabil pe tot teritoriul ţării, până la data expirării certificatului de încadrare.

 

leg_as2011

ACTE NECESARE PENTRU CARD LEGITAMAŢIE (PARCARE GRATUIRĂ):

- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )

- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )

- act de identitate a maşinii ( copie xerox )

- o fotografie

Legislaţie

1. Legea nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.  

2. Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completata de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004

4. H.G. 430/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

5. HG nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice.

6. HG. nr. 268/2007 art. 40 şi art. 41

7. Ordin nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului –legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap


3. Compartimentul  pentru protecţia copilului, familiei şi persoanelor singure funcţionează în cadrul Serviciului de Protecţie Specială

Obiective

- monitorizează şi analizează situaţia copiilor din Tg Mureş

-asigură consiliere familiilor cu copii

- informează părinţii şi copii în legătură cu drepturile pe care le au

- efectuează anchete sociale cu propuneri privind acordarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de lege

- întocmeşte cereri pentru ajutor material

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi de combatere a consumului de alcool de prevenire şi de combatere a violenţei în familie precum şi comportament delincvent

- colaborează cu DGASP Mureş în domeniul protecţiei copilului şi transmite toatele datele solicitate

- sesizează DGASP cu privire la situaţiile de risc în care viaţa şi securitatea copilului sunt în primejdie

- acordă consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale

- colaborează cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale
- distribuirea ajutoarelor de  alimente conform listelor suplimentare, acordate de Guvernul României pentru beneficiarii, stabilit prin Hotărârea nr.600/2009

Legislatie

 

Legea  nr.272/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative

Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completata de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;

Hotărârea nr.600/2009

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:249
Ieri:1211
Săptămânal:1460
Lunar:12898
Toate3164406