Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


DIRECŢIA ŞCOLI

Director: Osan Gabriela

Audiente : Marti 11:00 – 12:00

 

Baza legală de înfiinţare:
Direcţia şcoli este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 222 din 29 iunie 2010 şi face parte din Aparatul de specialitate al Primarului.
Structura organizatorică şi numărul de personal este stabilit în concordanţă cu specificul acestei direcţii în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
Direcţia şcoli are structura organizatorică stabilită prin organigrama şi statul de funcţii, aprobate conform Hotărârii nr.241 din 29 iulie 2010.
Obiectul de activitate:
Direcţia şcoli are ca obiect de activitate realizarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii şi reparaţii necesare pentru şcoli, biserici şi spitale, coordonarea activităţilor conform bugetului de cheltu¬ieli alocat,urmărirea respectării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, coordo¬narea şi controlarea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, şi asigurarea deru¬lării în bune condiţii a activităţii cabinetelor medicale şcolare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
Direcţia şcoli are în componenţa sa trei servicii, un compartiment şi cabinetele medicale şcolare, fiind condusă de un director şi un director adjunct.
Directorul este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, subordonat primarului şi viceprimarului şi are în subordine personalul direcţiei.
Directorul adjunct este personal contractual, fiind subordonat directorului.
 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 Structura organizatorică a Direcţiei şcoli, aprobată prin Hotărârea nr.241 din 29 iulie 2010, a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, cuprinde:
I. DIRECTOR
- Osan Gabriela;
II. DIRECTOR ADJUNCT - ;

III. a) Serviciul investiţii, reparaţii şcoli, biserici şi spitale;

 b) Compartimentul coordonare administratori, urmărire'şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative;

IV. Serviciul juridic, logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari;

V. Cabinetele medicale şcolare.

 Structura organizatorică de mai sus, se poate modifica prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal, în funcţie de oportunităţile de organizare a activităţii sau de schimbările legislative ce intervin după aprobarea pezentului regulament.
 Programul de lucru al personalului Direcţiei şcoli, este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săpămână.
Neândeplinirea obligaţiilor de serviciu de către personalul Direcţiei şcoli, va atrage după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă şi penală după caz.

 

ATRIBUŢII PRINCIPALE
Atribuţiile principale ale conducerii, serviciilor,compartimentului şi cabinetelor medicale şcolare din cadrul Direcţiei şcoli sunt următoarele:
DIRECTOR
Audiente : Marti 11:00 – 12:00

• Atribuţii:
- organizează, conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a serviciilor şi comparti¬mentului din subordine, iar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, propune măsuri ce se impun în ca¬drul Direcţiei pentru reglementarea legală a situaţiilor şi activităţii;
- repartizează corespondenţa intrată în cadrul Direcţiei şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termen, conform legislaţiei în vigoare;
- evaluează performanţele profesionale individuale ale directorului adjunct şi ale şefilor de serviciu din subordine;
- stabileşte îndatoririle şi resposabilităţile personalului din subordine prin fişele posturilor;
- dispune măsuri privind urmărirea consumurilor de materiale în vederea reducerii cheltuielilor şi încadrarea în consumul raţional;
- aprobă repartizarea cantităţilor de materiale consumabile şi igenico-sanitare în vederea combate¬rii risipei, către fiecare unitate în parte;
- controlează modul în care sunt întreţinute şi administrate instituţiile şcolare şi cabinetele medicale şcolare de pe raza municipiului Tîrgu Mureş;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Guvernului, ordine, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului municipiului Tîrgu Mureş.

 

Serviciul investiţii, reparaţii şcoli, biserici şi spitale;
• Atribuţiile serviciului:
- elaborează proiecte ale caietului de sarcini pentru licitare, lucrările cuprinse în program ca modernizări, reparaţii curente şi lucrări de urgenţă;
- elaborează teme de proiectare în construcţii;
- întocmeşte comenzi în condiţiile legii pentru efectuarea de studii de prefezabilitate, alte faze de proiectare şi documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii în construcţii şi lucrări de refaceri, reparaţii, remedieri, consolidări, modernizări, inclusiv extinderi sau de desfiinţare a unor construcţii, din domeniul de reglementare al Direcţiei în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare;
- propune, pe bază de analiză, priorităţile în realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv şi lucrare, în limita fondurilor alo¬cate în bugetul anual, asigurând utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri;
- verifică respectarea clauzelor contractuale a lucrărilor în curs şi face comunicări în vederea respectării condiţiilor, eventuale modificări intervenite, completări sau renunţări;
- pregăteşte şi realizează executarea recepţiilor preliminare cât şi finale a lucrărilor terminate, urmă¬rind calitatea acestora, conform Legii nr. 10/1994;
- verifică, soluţionează şi răspunde la adresele, sesizările şi reclamaţiile referitoare la probleme de modernizări şi reparaţii curente.

 

Compartimentul coordonare administratori, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative;
• Atribuţiile compartimenului:
- propune prin întocmirea de proiecte de dispoziţie şi hotărâri, reprezentantul primarului şi al Con¬siliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
- iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii de primar pentru învăţământul şcolar şi preşcolar, pregătind expuneri de motive şi referate în spiritul legislaţiei în domeniu;
- întocmeşte procese verbale de constatare, procese verbale de predare primire şi diferite convenţii pen¬tru învăţământul preşcolar;
- pregăteşte demersurile nesesare pentru mutarea grădiniţelor ca urmare a reabilitării lor;
- întocmeşte proiecte de contracte de închiriere pentru unităţile de învăţământ preşcolar, acte adiţionale şi rezilieri de contracte;
- redactează referate de plată pentru consumurile de utilităţi, rezultate din contracte de închiriere şi anu¬mite convenţii;
- întocmeşte situaţii cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat neautorizate sanitar;
- redactează referate de oportunitate pentru învăţământul preşcolar, în vederea alocării unor fonduri pentru achiziţionarea unor obiecte de strictă necesitate şi de mobiler;
- întocmeşte referate de plată pentru facturile de utilităţi, situaţii şi evidenţe computerizate;
- urmăreşte evidenţele consumului valoric şi cantitativ pe puncte de consum la nivel de unitate de în¬văţământ;
- verifică punctele de consum privind concordanţa cu contractele de utilităţi;
- fundamentează propunerile de buget pentru cheltuielile necesare plăţii utilităţilor la unităţile de în¬văţământ;
- întocmeşte situaţii de sinteză privind consumurile şi identifică măsuri de utilizarea eficientă a fondurilor;
- colaborează cu sectorul energetic din cadrul ADP pentru identificarea şi eliminarea consumurilor ineficiente;
- urmăreşte derularea contractelor de furnizare de utilităţi şi iniţiază relaţii contractuale cu furnizorii alternativi respectând reglementările privind achiziţiile publice;
- centralizează listele din necesarul de materiale consumabile şi igenico-sanitare, întocmite de fiecare unitate în parte;
- întocmeşte comenzi de achiziţie către furnizorii de materiale;
- elaborează şi propune algoritmul de calcul estimativ al consumului de utilităţi la sălile de sport care aparţin de învăţământul preuniversitar de stat, rezultate în urma închirierii acestora;
- obţine toate informaţiile necesare pentru calculul costurilor de utilităţi/oră de închiriere şi actualizează contravaloarea consumului de utilităţi/oră de închiriere la sălile de sport, întocmeşte referatele aferente şi informează unităţile deţinătoare de săli de sport.

 

Serviciul juridic, logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari;
• Atribuţiile serviciului privind activitatea de achiziţii publice:
- transmiterea anunţurilor de intenţie pentru procedurile de achiziţii publice preconizate a se realiza în cursul anului, aşa cum sunt prevăzute în O.U.G. nr.34/2006;
- transmiterea către Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale a tuturor procedurilor de achiziţii publice preconizate a se realiza în anul bugetar curent, pe baza sumelor cuprinse în buget, în vederea întocmirii Programului Anual al Achiziţiilor Publice;
- propune selectarea procedurilor de cumpărare directă / cerere de ofertă / licitaţie deschisă conform prevederilor O.U.G.nr.34/2006;
- propune numirea Comisiei de evaluare a ofertelor conform prevederilor O.U.G nr.34/2006;
- transmiterea anunţului de participare către SEAP( Serviciul Electronic de Achiziţii Publice) în cazul cererii de oferte sau transmiterea anunţului de participare către SEAP, Monitorul Oficial şi după caz Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul licitaţiei deschise;
- transmiterea, în cazul procedurilor de licitaţie deschisă, către UCVAP( Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice)a înştiinţării privind demararea procedurii şi documentaţia de licitaţie;
- aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
- întocmirea şi supunerea spre semnare a Contractului de achiziţie publică de către autoritatea contractantă şi ofertantul
declarat câştigător;
- întocmirea şi transmiterea anunţului de atribuire către SEAP, conform prevederilor O.U.G.nr.34/2006;
- transmiterea rezultatului procedurii către UCVAP, unde este cazul;
- întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit, pe toată durata în care contractul produce efecte juridice şi în termenele stabilite de lege;
- înregistrează licitaţiile pentru toate bunurile achiziţionate, lucrările efectuate şi serviciile prestate conducând registrul de evidenţă a tuturor contractelor încheiate la nivelul serviciului;
- urmăreşte derularea contractelor încheiate şi respectatea tuturor clauzelor contractuale;
- organizează efectuarea studiului pieţei pentru toate produsele, lucrările sau serviciile pe care intenţio¬nează să le achiziţioneze, prin cumpărare directă, conform prevederilor O.U.G nr.34/2006;
- asigură eficienţa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
- asigură tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criterii¬lor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
- asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectua¬le a ofertantului.
• Atribuţiile personalului de specialitate cu privire la relaţiile cu asociaţiile de proprietari:
- îndrumă, sprijină şi controlează asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea atribuţiilor legale;
- propune măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în materia asociaţiilor de proprietari şi pe linia reabilitării termice a condominiilor;
- organizează şi exercită, în limita resurselor umane disponibile, controlul financiar-contabil şi de gesti¬une al asociaţiilor de proprietari;
- propune măsuri şi face recomandări pentru remedierea disfuncţionalităţilor; sesisează instituţiile cu competenţe pentru investigarea şi clarificarea unor abateri de la reglementările în vigoare;
- evaluează modul în care sunt respectate reglementările legale;
- actualizează periodic baza de date a asociaţiilor de proprietari;
- organizează cursuri de pregătire profesională, evaluează dosarele şi face propuneri pentru atestarea administratorilor de condominii;
- propune suspendarea/retragerea atestatului, în cazuri justificate;
- constată contravenţii cu privire la activitatea asociaţiilor de proprietari şi aplică amenzi contraven¬ţionale în condiţiile legii;
- soluţionează, în termenele legale, petiţiile şi reclamaţiile privind activitatea asociaţiilor;
- oganizează întâlniri periodice ale primarului şi ale viceprimarilor cu conducerile asociaţiilor de pro¬prietari şi serviciile publice municipale;
- elaborează documentaţia şi susţine în comisiile de specialitate, proiecte de hotărâri privind activi¬tatea asociaţiilor de proprietari sau privind măsurile de creştere a performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe;
- acordă consultanţă de specialitate, (tehnică şi juridică) asociaţiilor de proprietari pentru implementa¬rea programului de creştere a performanţelor energetice şi de reabilitare urbanistică, prin mansardare, a condominiilor.

 

Cabinetele medicale şcolare
• Atribuţiile serviciului:
- urmăreşte activitatea personalului medico-sanitar al cabinetelor medicale studenţeşti, şcolare şi preşcolare;
- urmăreşte activitatea personalului medico-sanitar referitoare la starea de sănătate a personalului din blocurile alimentare din grădiniţe şi cabinete studenţeşti;
- verifică şi dispune măsuri pentru aprovizionarea cabinetelor medicale cu medicamente şi instrumentar, respectiv cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
- urmăreşte folosirea corectă a timpului de lucru de către personalul medico-sanitar al unităţilor preşcolare, şcolare şi a cabinetelor studenţeşti.
Fiecărui angajat de la Direcţia şcoli, îi revin sarcini stabilite prin fisa postului.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Evenimente

afis maratonul vaccinarii
TARG ONG RO

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:431
Ieri:1398
Săptămânal:8009
Lunar:17739
Toate3579475