Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

 

- inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii
- inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul protecție socială

Concursul va avea loc la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.3, în data de 21 mai 2019 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 19.04.2019-08.05.2019 – orele 1200 și vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9, 0365-430859, vita.ibolya@tirgumures persoana de contact Vita Ibolya, inspector.

Director executiv
Maier Mihaela

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie  din cadrul Direcției de asistență socială Târgu Mureș

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate Condiții specifice
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -minim 5 ani - curs în domeniul resurselor umane
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -minim 1 an  -

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003    *** Republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 250/1992    *** Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul protecție socială din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
8. Lege nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
10.  O. U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Director executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul protecție socială din cadrul Direcției asistență socială:

• Asigurarea evidenţei şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea-curentă şi de păstrare a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Verificarea prealabilă a veridicităţii şi autenticităţii tuturor actelor depuse pentru acordarea dreptului la: ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,  alocaţii pentru susţinerea familiei, cantina socială, ajutor de urgenţă,  ajutor de înmormântare, ajutor pentru încălzirea locuinţei  cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în sezonul rece, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, stimulent de inserție, stimulentul educațional.
• Efectuarea anchetelor sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, cu respectarea formularisticii şi efectuarea comunicărilor către solicitanţi în termen legal. Ancheta va cuprinde  evaluarea socială,  medicală şi economică a solicitantului; se vor face propuneri în vederea acordării unor prestaţii sociale sau servicii sociale, sau alte propuneri pertinente în baza legilor în vigoare.
• Consilierea persoanelor care se adresează serviciului, privind beneficiile sociale la care au dreptul.
• Întocmirea referatelor şi a proiectelor de dispoziţii, a borderourilor, a statelor de plată, a tabelelor nominale, a răspunsurilor la cererile/adresele repartizate pe cale ierarhică, la termen şi cu respectarea termenelor legale.
• Transmiterea dispoziţiilor, borderourilor, cererilor şi a actelor doveditoare la Agenţia Judeţeană pentru plăţi şi inspecţia socială Mureş în termen legal pentru efectuarea plăţii.
• Introducerea în baza de date şi controlul permanent al evidenţei privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
• Efectuarea verificărilor periodice la domiciliul beneficiarilor de asistenţă socială, pentru a constata la faţa locului eventualele modificări apărute în situaţia acestora, care ar avea drept consecinţă şi modificarea măsurilor de asistenţă socială de care aceştia beneficiază.
• Colaborare cu diverse servicii din cadrul municipiului în vederea bunei funcţionări a activităţii.
• Colaborarea cu instituţii din municipiu şi din judeţ, în problemele specifice ale activităţii: Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Mureş, A.J.O.F.M. Mureş, D.J.A.S.P.C., Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Prefectura Mureş, şcoli, grădiniţe, O.N.G., culte religioase, precum şi orice alte instituţii cu care se impune colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii şi îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu.
•  Respectarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice serviciului.
• Îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri de ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului sau primite pe cale ierarhică.

Director executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială:

• Întocmește lista nominală și centralizatoarele pentru raportările de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și răspunde de exactitatea datelor.
• Îndeplinește funcțiile prevăzute de HGR 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționar public și răspunde de îndeplinirea și respectarea procedurilor de concurs pentru funcțiile publice și persoanele contractuale.
• Participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și examenelor de promovare, verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute pentru concursuri/examene, asigurând secretariatul comisiilor și răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesul verbal final, întocmind propunerea comisiei de concurs.
• Răspunde de asigurarea, păstrarea documentației și dosarelor de concurs.
• Răspunde de formarea profesională a funcționarilor publici conform HGR 1066/2008 și elaborează planul de funcționare conform procedurii elaborate.
• Monitorizează respectarea normelor de conduită ale funcționarilor publici și consiliază etic, raportând trimestrial Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în conformitate cu legislația în vigoare.
• Răspunde de întocmirea, modificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici conform prevederilor HGR 432/2009 și dosarele personale ale angajaților contractuali.
• Participă la întocmirea bugetului necesar pentru anul următor.
• Răspunde de întocmirea și actualizarea evidenței militare a personalului Municipiului.
• Actualizează Registrul de evidență a salariaților, utilizând programul REVISAl.
• Răspunde de evidența funcțiilor publice prin raportare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform prevederilor HGR 553/2009.
• Întocmește dosarele de angajare ale persoanelor declarate reușite la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante.
• Urmărește și ține evidența concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor fără plată, concediilor pentru creșterea copilului și a recuperărilor.
• Sesizează șefului de serviciu eventualele disfuncționalități apărute în programele aplicației de salarizare sau neconcordanțele cu legislația în vigoare.
• Răspunde pentru aplicarea legislației specifice activității pe care o desfășoară.
• Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile pe care le îndeplinește.
• Respectă și actualizează procedurile operaționale specifice serviciului.
• Îndeplinește atribuțiile specifice managementului riscurilor conform procedurilor de sistem pentru activitățile pe care le desfășoară.
• Editează pe calculator documentația necesară bunei desfășurări a activității serviciului.
• Urmărește respectarea programului de muncă prin verificarea condicilor de prezență confirmând dacă notațiile pentru concediile de odihnă, concediile de boală, recuperări, concediile fără plată, etc., corespund realității.
• Asigură eliberarea și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date împuterniciților primarului.
• Asigură primirea, înregistrarea, rezolvarea, păstrarea și expedierea documentațiilor și corespondenței.
• Execută prevederile hotărârile Consiliului local municipal.
• Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar, directorul direcției sau de șefii ierarhici.
• Ia la cunoștință și aplică măsurile de implementare a sistemului de control intern la nivelul direcției și serviciului.
• Operează pe calculator cu programe specifice serviciului.
• Sesizează șefului de serviciu eventualele disfuncționalități apărute în programele aplicației de salarizare sau neconcordanțele cu legislația in vigoare.
• Răspunde de îndeplinirea la termen a sarcinilor de serviciu.
• Răspunde de confidențialitatea datelor cu care lucrează.
• Răspunde de gestiunea documentelor rezultate din activitatea sa conform nomenclatorului arhivistic al instituției.
• Arhivează documentele cu care lucrează.

Director executiv
Maier Mihaela

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319052312211.pdf)4. Rezultat concurs[ ]185 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319052312210.pdf)3. Rezultat interviu[ ]214 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319052110370.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]341 Kb
Download-ează acest fișier (rezultat.pdf)1. Dosare admise[ ]409 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:40
Ieri:440
Săptămânal:7229
Lunar:25397
Toate3119398