1.Autoritatea contractantă: Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, cu sediul pe strada Gheorghe Doja, nr. 9, Târgu Mureș, județul Mureș, cod poștal 540015, telefon: 0365/430859, fax: 0365/882024, intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă „Calculatoare” pentru Serviciul de Protecție Specială și Centrul de Zi „Rozmarin” din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Târgu Mureş, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2.Obiectul achiziției: Calculatoare pentru Direcția de Asistenţă Socială Târgu Mureş.

Coduri de clasificare CPV: 30213300-8 Computer de birou

3.Valoarea totală estimată: 46.218,49 lei fără TVA.

4.Achiziția se finalizează prin: Contract încheiat în urma achiziției prin SEAP.

5.Condiții ofertă: Prețul va fi unitar, fără TVA și exprimat în RON și va include toate cheltuielile legate de transport și instalare și punerea în funcțiune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, județul Mureș. Se va preciza prețul unitar, fără TVA, pentru toate produsele solicitate, așa cum sunt prezentate în Caietele de Sarcini.

Informații juridice și economice:

- Legislația aplicabilă, după caz: 

a)Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

b)H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare<

c)Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

-        Finanțarea achiziției directe: Bugetul local.

6.Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut (prețul = prețul total al achiziției, conform Formularului de ofertă). Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câștigătoare este „Prețul cel mai scăzut”, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 98/2016. Dintre ofertele admisibile, va fi declarată câștigătoare oferta care are cel mai scăzut preț în urma aplicării criteriului „Prețul cel mai scăzut”.

7.Condiții de participare:

Pentru ca oferta să fie conformă și admisibilă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini. Nu sunt admise oferte parțiale.

Oferta, cuprinzând propunerea tehnică și financiară, se va transmite pe e-mail la adresa: social9@tirgumures.ro sau în plic închis la sediul autorității contractante din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, la Registratura Direcției, camera 8, parter (program de lucru cu publicul: Luni- Vineri 08:00- 12:00, și Marți și Joi și de la 14-16), până la data de 30.09.2022, ora 12:00.

Solicitările de clarificări vor fi transmise până pe data de 28.09.2022 pe adresa de e-mail social9@tirgumures.ro.

Oferta de preț declarată câștigătoare va fi încărcată în catalogul electronic de produse/ servicii/lucrări disponibil în SEAP, cu denumirea „Calculatoare”, cod CPV30213300-8 Computer de birou. Ofertantul se va asigura că este înregistrat în SEAP, iar certificatul său este valabil la data atribuirii.

Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin Caietul de sarcini și care are prețul total cel mai scăzut, în lei fără TVA. În cazul în care două sau mai multe oferte au aceeași valoare, atunci se va solicita numai acelor ofertanți o nouă ofertă de preț.

8.Termen limită primire oferte: 30.09.2022, ora 12:00. Ofertele depuse/transmise după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate întârziate și nu vor fi admise.

9.Modalitatea de plată: la 30 zile de la data primirii facturii fiscale, recepționarea și punerea în funcțiune a produselor la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, jud. Mureș, cu OP din contul Achizitorului în contul Furnizorului din Trezorerie.

10.Informații suplimentare: Se vor comunica datele de identificare ale societății: adresa, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, cod fiscal, cont Trezorerie.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0365/430859 interior 113 sau e-mail: social9@tirgumures.ro, persoană de contact Buțiu Maria Minerva – Compartimentul Administrativ și Achiziții.

 

Director Executiv,
Andreia-Ligia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com