Mărime text:

 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş, judeţul Mureş,  în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare ,organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical.

Condiţiile de participare :studii postliceale,vechime în specialitate-1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Târgu–Mureș , în data de 16.03.2020, ora 10.00 - proba scrisă iar în data de 23.03.2020 ora 10.00- interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 6.03.2020 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

Condițiile de participare  sunt următoarele:

Condiții generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

- absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate, certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR ;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;
- experienţa în domeniul îngrijirii vârstnicilor reprezintă un avantaj;
- disponibilitate pentru program în ture  ;
- foarte bune abilități de comunicare cu rezidenții si colegii; 
- seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă; 
- prezență plăcută, carismatică.

DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată  directorului  instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR
h)curriculum vitae ;

Notă:  Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă  însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia şi tematica stabilită pentru concurs:

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare(Cap.I-Definiţii,Cap.II-Curăţarea,Cap.III-Dezinfecţia;

3. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale ;

4. Urgenţe medico-chirurgicale-Lucreţia Titircă;

5. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali-Lucreţia Titircă

a) Puncţiile – puncţia venoasă;
b) Recoltarea produselor biologice şi patologice – recoltarea sângelui,  exudatului faringian, sputei, urinei, secreţiilor purulente;
c) Sondaje, spălături, clisme;
d)Administrarea medicamentelor;

6. Ghid de nursing-Lucreţia Titircă;

a) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie;
b) Nevoia de a bea si a manca;
c) Nevoia de a elimina;
d) Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură
e) Nevoia de a dormi şi a se odihni
f) Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
g) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
h) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
i) Nevoia de a comunica

7. Geriatrie şi geropatologie pentru asistenţii medicali-Monica Moldoveanu;

8. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din Romania(Cap.I,II,III,IV,V,VI)

Desfăşurarea concursului:
Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.Evreilor Martiri nr.29-31

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs

Data

Ora

Data limită pentru depunerea dosarelor

6.03.2020

10:00

Selecție dosare

10.03.2020

12.00

Termen afișare rezultate selecție

11.03.2020

12:00

Termen depunere contestații la selecția dosarelor

12.03.2020

12:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații

13.03.2020

12:00

Data desfășurării probei scrise

16.03.2020

10:00

Termen afișare rezultat proba scrisă

17.03.2020

16:00

Termen depunere contestații proba scrisă

18.03.2020

16:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații

19.03.2020

16:00

Data desfășurării interviului

23.03.2020

10:00

Termen afișare rezultat interviu

24.03.2020

16:00

Termen depunere contestații proba de interviu

25.03.2020

16:00

Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu

26.03.2020

12:00

Afișare rezultat final ocupare post

27.03.2020

12:00

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Rezultat final.pdf)4. Rezultat concurs[ ]1023 Kb
Download-ează acest fișier (tabel rezultat Interviu.pdf)3. Rezultat interviu[ ]1210 Kb
Download-ează acest fișier (AFIS REZULTAT PROBA SCRISA.pdf)2. Rezultat proba scrisă[ ]1104 Kb
Download-ează acest fișier (TABEL SELECTIE DOSARE.pdf)1. Dosare admise[ ]1019 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com