Mărime text:

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, şi ale HG nr.1/2016, pentru aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015, va aducem la cunoştinţă principalele modificări legislative în domeniul impozitelor şi taxelor locale:

IMPOZITUL PE CLĂDIRI:

Persoanele fizice care deţineau la data de 31 decembrie 2015 clădiri nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii privind aceste clădiri.
În consecinţă şi persoanele fizice care la adresa de domiciliu au înregistrate sedii de firma, pfa, intreprindere individuala, etc, chiar dacă nu desfăşoară activităţi economice la aceasta adresa, au obligaţia de a depune declaraţia model 2016 – ITL 001.
Declaraţiile fiscale se depun până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Pentru clădirile nerezidenţiale (clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, sociale, sportive, turistice, de sănătate etc.) impozitul se va calcula, începând cu anul 2016, prin aplicarea după caz, a unei cote de 0,65% asupra uneia dintre următoarele valori:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani.

Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării (GEV 500) şi reflectă valoarea impozabila a clădirii la data de 31.12.2015 şi se depun până la data de 31.03.2016.
Raportul trebuie să conţină dovada că a fost înregistrat în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Pentru clădirile cu destinaţie mixtă, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

IMPOZITUL PE TEREN:

Începând cu data de 01.01.2016, se datorează impozit/taxa şi pe suprafaţa de teren care este acoperită de clădire, astfel că impozitul pe teren va fi datorat pentru toată suprafaţa deţinută.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin aplicarea tarifului corespunzătoar pentru terenuri cu construcţii.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
Actele de înstrăinare – dobândire( contractele de vanzare cumparare, etc), se multiplica in 5 exemplare si in mod obligatoriu se inregistreaza  in Registrul unic al mijloacelor de transport, la organul fiscal  de la domililiul fiscal al persoanei care instraineaza mijlocul de transport.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 deţineau mijloace de transport radiate din circulaţie, conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

ORDINEA DE STINGERE A OBLIGAŢIILOR FISCALE

În cazul în care există amenzi neachitate, se sting cu prioritate amenzile, chiar dacă se indică un alt tip de obligaţie fiscală.

DATORAREA IMPOZITELOR
Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea, terenul sau mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
SCUTIRI:
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 01.01.2016 persoanelor care deţin documente justificative emise pană la data de 31.12.2015 şi care sunt depuse până la data de 31.03.2016, inclusiv.
Scutirile acordate persoanelor precizate în Legea nr. 189/2000, au fost sistate începând cu data de 01.01.2016.

DIRECTOR EC.ADJ.,
Szoverfi Vasile

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com