MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de conducere din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din Serviciile publice din subordine

- 1 post de director – la Serviciul public Administrația grădinii zoologice
Condiții specifice:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești sau medicină veterinară - specializare zootehnie, medicină veterinară
- vechime în specialitate – 10 ani
- curs de perfecționare în domeniul protecției animalelor sălbatice constituie avantaj
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională, dovedită cu documente care atestă deținerea competenței constituie avantaj

- 1 post de director adjunct – la Serviciul public Administrația grădinii zoologice
Condiții specifice:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești - specializare zootehnie, 
- vechime în specialitate – 10 ani
- curs de perfecționare în domeniul protecției animalelor sălbatice constituie avantaj

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 21 ianuarie 2021 - ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 25 ianuarie 2021 - ora  12 -  selecția dosarelor
- 26 ianuarie 2021 - ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 27 ianuarie 2021 - ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 27 ianuarie 2021 - ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 28 ianuarie 2021 - ora 10 - proba scrisă
- 29 ianuarie 2021 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 01 februarie 2021 - ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 02 februarie 2021 - ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 02 februarie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 februarie 2021 - ora 10 – interviu
- 04 februarie 2021 - ora 10 - rezultatul interviului
- 05 februarie 2021 - ora 10 - contestații privind interviul
- 08 februarie 2021 - ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 08 februarie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 08 februarie 2021 - ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
SOÓS ZOLTÁN

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere
de director și director adjunct la Serviciul public Administrarea Grădinii Zoologice

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea Nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea Nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea Nr. 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă;
8. Legea Nr. 191/2002 - Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice;
9. Ordonanță de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
10. Legea   Nr. 205/2004 *** Republicată privind protecţia animalelor;
11. Ordin Nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com