- 1 post de inspector de specialitate – Serviciul administrarea domeniului public și privat
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice și/sau economice
- vechime în specialitate minim 1 an

-2 posturi de inspector de specialitate – Compartiment patrimoniu public
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice și /sau economice
- vechime în specialitate minim 1 an

-2 posturi de inspector de specialitate – Biroul parcări, garaje și ridicări mașini
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice și /sau economice
- vechime în specialitate minim 1 an

- 1 post de inspector de specialitate – Serviciul siguranța circulației, transport rutier și transport local
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice
- vechime în specialitate minim 1 an

- 1 post de referent de specialitate – Serviciul siguranța circulației, transport rutier și transport local
Condiții specifice:

- studii superioare de scurtă durată în domeniul științelor tehnice
- vechime în specialitate minim 1 an

- 1 post de muncitor – Formația de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisaj
Condiții specifice:

- studii generale
- vechime minim 1 an

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3/sediul Serviciului public Administrația domeniului public, str. Prutului nr. 24 și va consta din:
- Proba scrisă/practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 23 noiembrie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 27 noiembrie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 28 noiembrie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 29 noiembrie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 29 noiembrie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 decembrie 2018 – ora 10 - proba scrisă/practică
- 04 decembrie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
- 05 decembrie 2018 – ora 10 - contestații privind proba scrise/practice
- 06 decembrie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 06 decembrie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 07 decembrie 2018 – ora 10 – interviu
- 10 decembrie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
- 11 decembrie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
- 12 decembrie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 12 decembrie 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 decembrie 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unor posturi vacante de inspector de specialitate la Compartimentul patrimoniu public

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în M.O.nr.345/2011;
6. Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice, publicată în M.O.nr. 390/2016;
7. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.O. nr.423/2016;
8. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, publicată în M.O. nr.448/1998.

Primar
dr.Dorin Florea


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate la Biroul parcări, garaje și ridicări mașini

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. OG nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr.237/1998;
6. Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în M.O. nr. 482/2002;
7. Legea nr.309/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în M.O. nr.634/2006.

Primar
dr.Dorin Florea


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate și referent de specialitate la Serviciul siguranța circulației, transport rutier și transport local

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr.237/1998;
6. Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în M.O. nr.246/2006;
7. HCL nr.307/2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public, pentru anul 2018, precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora, modificat și completat prin HCL nr. 236/2018;
8. HCL nr. 260/2017 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționarea a Serviciului public Administrația domeniului public.

Primar
dr.Dorin Florea


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate  la Serviciul administrarea domeniului public și privat

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în M.O.nr.345/2011;
6. HCL nr.307/2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public, pentru anul 2018, precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora, modificat și completat prin HCL nr. 236/2018; 
7. HCL nr. 264/2009 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce aparţin proprietăţii publice şi private a Municipiului Tîrgu Mureș.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com