Mărime text:

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 25 februarie 2020,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 23.01.2020 - 11.02.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postului Condiții
- 1 funcţie publică de conducere
- director executiv
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere  -  director executiv  - Direcţia juridică, contencios administrativ și administrație publică locală

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (publicată în M.O. nr. 555/2019, Partea I);
3. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 1154/2004, Partea I);
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 663/2001, Partea I);
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 84/2002 Partea I);
6. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 291/2003, Partea I);
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (republicată în M.O. nr. 749/2013, Partea I);
8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 798/2005);
9. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 278/2013, Partea I);
10. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (publicată în M.O. nr. 393/2013,Partea I);
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 505/2011, Partea I);
12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 247/2015, Partea I).
13. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere - director executiv - Direcţia juridică, contencios administrativ și administrație publică locală

1. Coordonează prin şefii de serviciu activitatea Serviciului juridic, contencios administrativ, Serviciului autoritate tutelară şi Serviciului fond funciar şi registrul agricol;
2. Urmăreşte rezolvarea în termen şi conform legislaţiei, a competenţelor ce aparţin direcţiei;
3. Verifică îndeplinirea atribuţiilor fiecărui serviciu aflat în subordine;
4. Face parte din Comisia de disciplină;
5. Asigură reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, a altor instituţii şi autorităţi publice;
6. Promovează cereri în justiţie şi căi de atac ordinare şi extraordinare, redactează plângeri, memorii, întâmpinări, acţiuni neconvenţionale şi alte acte în timp util, depunând toată diligenţa în acest sens;
7. Urmăreşte rezolvarea în timp util a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor sau plângerilor repartizate asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale;
8. Verifică şi aplică viza juridică pe actele şi contractele emise de către Direcţia Juridică, Contencios Administraţie Locală şi Serviciul Juridic, Contencios Administrativ;
9. Verifică şi aplică viza juridică pe acte şi contracte în conformitate cu prevederile circularei nr. 32272/09.06.2015 emisă de Primarul Municipiului Târgu Mureş.
10. Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
11. Realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale şefilor de serviciu din subordine;
12. Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale Primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive şi referate;
13. Susţine în comisiile de specialitate al Consiliului local municipal materialele propuse pentru dezbatere, precum şi proiectele de hotărâre în şedinţele Consiliului local municipal;
14. Urmăreşte rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor cetăţenilor la nivel de direcţie;
15. Are obligaţia de a forma personalul din subordine pentru a putea îndeplini atribuţiile de conducere ale compartimentului din care face parte;
16. Face parte potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Mureş nr. 17 din 11 ianuarie 2012 din Comisia de organizare, implementare, monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Târgu Mureş;
17. Asigură implementarea standardelor de control managerial intern;
18. Realizează măsuri şi acţiuni specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Târgu Mureş;
19. Este obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
20. În absenţa Secretarului Municipiului Târgu Mureş exercită atribuţiile şi competenţele acestuia;
21. Ia la cunoştinţă că prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR).

Primar
dr. Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42320022514081.pdf)4. Rezultat concurs[ ]182 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42320022514080.pdf)3. Rezultat interviu[ ]210 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42320022512280.pdf)2. Rezultat proba scrisă[ ]241 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42320021710220.pdf)1. Dosare admise[ ]289 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com