- 1 muncitor – la Biroul administrativ și desfacere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul prelucrării lemnului
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 5 ani

- 1 muncitor –  la Biroul administrativ și desfacere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria lăcătuș mecanic mașini și utilaje
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 5 ani

- 1 muncitor –  la Serviciul dendro-floricol

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 3 ani

- 1 muncitor –  la Formația II parcuri

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria de operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
- vechime minim 3 ani

- 2 muncitor –  la Formația de gospodărire a spațiilor verzi din cartiere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria de operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
- vechime minim 3 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae. Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
· are capacitate deplină de exerciţiu;
· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Serviciului public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, str. Prutului, nr.24, și va consta din:

- Proba practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

-         16 iulie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
-         18 iulie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
-         19 iulie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
-         20 iulie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
-         20 iulie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

-         23 iulie 2018 – ora 10 - proba practică
-         24 iulie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei practice
-         25 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind proba practică
-         26 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         26 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

-         27 iulie 2018 – ora 10 – interviu
-         30 iulie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
-         31 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
-         01 august 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         02 august 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
-         02 august 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com