-7 posturi de  educator puericultor
Condiții specifice:

- studii medii (absolvent de liceu pedagogic, specialitatea educator puericultor sau educator, sau atestat de puericultură)
- sau studii superioare de psihologie cu modul de pedagogie

- 1 post de îngrijitor
Condiții specifice:

- studii medii sau generale

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş/sediul Serviciului public Administrația creșelor, str. Muncii, nr.14 și va consta din:

- Proba scrisă/practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 09 iulie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 11 iulie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 12 iulie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 13 iulie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 13 iulie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 16 iulie 2018 – ora 10 - proba scrisă/practică
- 17 iulie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
- 18 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind proba scrisă/practică
- 19 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 19 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 20 iulie 2018 – ora 10 – interviu
- 23 iulie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
- 24 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
- 25 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 25 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 25 iulie 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unor posturi vacante de educator puericultor la Serviciul public Administraţia creşelor

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în MO nr. 204 din 23 aprilie 2001, republicată în MO nr. 1232007;

3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;

5. Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

6. H.G nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

7. Florea Iordănescu – Tratat de pediatrie (Ed.Naţional, Bucureşti)

8. Eugen Pascal Ciofu şi Carmen Ciofu – Pediatria Tratat Ediţia I (Ed.Medicală)

9. Octavian Popescu – Copilul sănătos bolnav

10. Dr. Laurenţiu Cernăianu (2004) – Ghid practic pentru îngrijirea copilului de vârstă mică

11. Dr.David Bass &Rod Baker (2007) – Primul ajutor în caz de urgenţe în familie

12. Copilul în centru

Manual B
Manual pentru personalul Instituţiilor de copii din România 

13. Primul pas, Primul cuvânt (Ed.Medicală – 1977)

14. Dezvoltarea copilului între 0-3 ani

15. Adele Faber şi Eloine Mazlish – Cum să vorbim copiilor dacă vrem să ne asculte şi cum să-i ascultăm pentru ca ei să ne vorbească

16. Aşgian P. (2002) – Ce trebuie să ştim despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copiilor noştri (Ed,Ardealul, Tg-Mureş)

17. Cambell R.(2001) – Educaţia prin iubire (ed.Curtea veche, Bucureşti)

18. Glana A., Pocol M., Tătaru L. (2009) – Educaţie timpurie (ed.Paralella 45, Piteşti)

19. Morand de Jouffrey P. (1998) – Psihologia copilului (ed.Teora, Bucureşti)

20. Sauve C. (2006) – Copilul hiperactiv (ed.House of Guides, Bucureşti)

21. Schaffer R. (2007) – Introducere în psihologia copilului (e. ASCR, Cluj Napoca)

22. Tomşa Gh. (2005) – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară (Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti)

23. Pap Z., Cighin R. (2006) – Îngrijirea sugarului şi a copilului (Ed.Kreativ, Tg-Mureş)

24. Bonchis E. (2004) - Psihologia copilului (Ed.Universităţii Oradea, Oradea)

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com