Condiții specifice:

- studii postliceale sanitare
- vechime în specialitate minim 1 an

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• copie după autorizaţia de liberă practică;
• copie după poliţa de asigurare malpraxis
• aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de la OAMMR

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
· are capacitate deplină de exerciţiu;
· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, str. P-ța Victoriei, nr.3, și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 25 iunie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 27 iunie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 28 iunie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 29 iunie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 29 iunie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 02 iulie 2018 – ora 10 - proba scrisă
- 03 iulie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei practice
- 04 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind proba practică
- 05 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 05 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestație

- 06 iulie 2018 – ora 10 – interviu
- 09 iulie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
- 10 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
- 11 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 11 iulie 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 11 iulie 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist la Compartimentul coordonare cabinete școlare

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;

3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor  şi studenţilor;

6. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

7. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

8. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

9. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

10. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

11. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 22.03.1996;

12. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

13. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală;

14. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

15. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com