- 1 inspector de specialitate
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
- vechime în specialitate minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul – se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3,  și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 07 iunie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 11 iunie 2018 – ora 12 -  selecția dosarelor
- 12 iunie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 13 iunie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 13 iunie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 14 iunie 2018 – ora 10 - proba scrisă
- 15 iunie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 18 iunie 2018 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 19 iunie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 19 iunie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 20 iunie 2018 – ora 10 – interviu
- 21 iunie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
- 22 iunie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
- 25 iunie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 25 iunie 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 25 iunie 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate la Serviciul activități edilitare, salubrizare și protecție mediului din cadrul Serviciului public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;
5. Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată prin OUG 58/2016, republicată în M.O. nr.658/2014;
6. Legea  nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată în M.O. nr.121/2013;
7. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în M.O. nr. 220/2014;
8. Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2002, privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 133/2001, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureș;
9. Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2017 – privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureș.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com