Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 19 iunie  2018,  ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la Direcţia administrarea impozitelor și taxelor locale

Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 241/2005, privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Legea prevenirii nr. 270/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 144/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin nr. 2594/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea


ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la  Direcţia administrarea impozitelor și taxelor locale

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice
- masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să aibă 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea


Atribuţiile funcției publice de conducere de
Director executiv la Direcția administrarea impozitelor și taxelor locale

1. Organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul compartimentelor aflate în subordine;

2. Asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei specifice administrării taxelor şi impozitelor locale în cadrul instituţiei;

3. Verifică şi avizează actele întocmite de către personalul aflat în subordine;

4. Repartizează sarcini pentru personalului din subordine, urmărește şi controlează aducerea la îndeplinire a acestora;

5. Aplică strategii şi implementează măsuri care să ducă la o creştere a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul compartimentelor aflate în subordine; 

6. Propune, în condiţiile legii, cuantumul impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor şi tarifele speciale şi le supune aprobării Consiliului Local;

7. Propune spre aprobare acordarea de înlesniri la plata taxelor şi impozitelor locale;

8. Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate, în condiţiile legii;

9. Asigură reprezentarea şi apărarea intereselor Municipiului Tîrgu Mureș în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a altor instituţii şi autorităţi publice în cauzele al căror obiect este legat de activităţile desfăşurate de către compartimentele din subordine;

10. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal şi a celorlalte acte normative referitoare la taxele şi impozitele locale;

11. Participă la acţiunile specifice privitoare la organizarea, implementarea, monitorizarea coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Tg.Mureş;

12. Asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

13. Organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

14. Întocmeşte sau aprobă rapoartele de evaluare a  personalului, potrivit competenţei;

15. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, H.C.L. şi dispoziţii ale Primarului.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com