Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 05 iunie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de șef serviciu la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcţiei școli

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 1/2011 – Legea educației naționale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr.925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 10/1995 *** Republicată privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de șef serviciu la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcţiei școli

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de șef serviciu - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor inginerești
-  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr.188/1999
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de șef serviciu la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcției școli:

1. elaborează proiecte ale caietelor de sarcini pentru licitaţie, lucrările cuprinse în program ca modernizări, lucrări curente şi reparaţii de urgenţă.
2. elaborează teme de proiectare în construcţii.
3. întocmeşte comenzi în condiţiile legii pentru efectuarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate, documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii în construcţii şi lucrări de reabilitare, reparaţii, remedieri, consolidări, modernizări, inclusive extinderi sau de desfiinţare a unor construcţii din domeniul de reglementare al Direcţiei în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare.
4. propune pe bază de analiză, priorităţile în realizarea obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, modernizări, reablitări.
5. repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv şi lucrare, în limita fondurilor allocate în bugetul annual, asigurând utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri.
6. emite ordine de începere a lucrării, participă la predarea amplasamentului alături de dirigintele de şantier în vederea începerii execuţiei lucrărilor.
7. verifică respectarea clauzelor contractual a lucrărilor în curs şi face comunicări în vederea respectării condiţiilor, eventuale modificări intervenite, completări sau renunţări.
8. verifică şi avizează toate situaţiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi.
9. verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări din punct de vedere al preţurilor ofertate, al recapitulaţiei şi al încadrării cantităţilor lucrărilor efectuate în cantităţile contractate.
10. contrasemnează împreună cu dirigintele de şantier NCS, NR, precum şi orice alta documente, cu aprobarea proiectantului iniţial.
11. pregăteşte şi realizează executarea recepţiilor preliminare cât şi cele finale a lucrărilor terminate,
12. verifică, soluţionează şi răspunde la adresele, sesizările şi reclamaţiile referitoare        la probleme de   reparaţii de urgenţă sau altele din unităţile de învâţământ din Municipiul Tîrgu Mureş.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com