Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 29 mai 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la Direcţia școli

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 1/2011 – Legea educației naționale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr.925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 10/1995 *** Republicată privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la Direcţia școli

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor inginerești
- masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr.188/1999
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere de director executiv adjunct la Direcția școli:

1. organizează, conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a serviciilor şi compartimentului din subordine, iar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, propune măsuri ce se impun în cadrul Direcţiei pentru reglementarea legală a situaţiilor şi activităţii;
2. repartizează corespondenţa intrată în cadrul Direcţiei şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termen, conform legislaţiei în vigoare;
3. evaluează performanţele profesionale individuale ale şefilor de serviciu din subordine;
4. stabileşte îndatoririle şi resposabilităţile personalului din subordine prin fişele posturilor;
5. dispune măsuri privind urmărirea consumurilor de materiale în vederea reducerii cheltuielilor şi încadrarea în consumul rational;
6. aprobă repartizarea cantităţilor de materiale consumabile şi igenico-sanitare în vederea combaterii risipei, către fiecare unitate în parte;
7. controlează modul în care sunt întreţinute şi administrate instituţiile şcolare şi cabinetele medicale şcolare de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş;
8. aprobă fişele posturilor şi rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine;
9. colaborează cu toate direcţiile, compartimentele şi serviciile de specialitate precum şi cu unităţile din subordinea autorităţii publice locale.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com