Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 22 mai 2018 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ din cadrul Direcției activități social-culturale și patrimoniale

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sportului și educației fizice -minim 5 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ din cadrul Direcţiei activități social-culturale și patrimoniale

1. Constituţia României, republicată în  M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O.
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, publicat în M.O. nr.393/1997,  republicată;
7. Hotărârea  nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicat în M.O. nr.690/2000;
8. Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în M.O. nr.740/2011;
9. Hotararea Guvernului nr. 962/2001 normele metodologice de punere în aplicare 152/1998, publicat în M.O. nr.626/2001;
10. OUG.nr. 40/1999   privind protecția chiriașilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicat în M.O. nr. 148/1999;
11. OUG. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, publicat în M.O. nr. 444/2007;
12. O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, publicat în M.O. nr. 31/2000;
13. Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, republicată în M.O. nr. 408/2015;
14. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice, repiblicată în M.O. nr. 446/2015;
15. Legea nr. 341/2004 privind Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicat în M.O. nr. 654/2004;
16. H.G. nr. 1412/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii martiri, publicat în M.O. nr. 836/2004;
17. Legea nr. 448/2006 republicata, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat în M.O. nr.1/2008.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ din cadrul Direcției activități social-culturale și patrimoniale

1. Elaborează reglementări, referate, informări, rapoarte de specialitate  fundamentate în problemele locative pe care le propune/supune organelor   decizionale, comisiilor de specialitate în vederea elaborării actelor administrative.

2. Urmăreşte aplicarea hotărârilor consiliului local cu privire la activitatea compartimentului în problemele locative.

3. Întocmeşte listele cu ordinea de prioritate pentru atribuirea de locuinţe pe categori (locuinţe sociale, cu chirie fond de stat, pentru   pensionari, persoane evacuabile, de tineret), conform criteriilor stabilite.

4. Întocmeşte referatele cu privire la soluţionarea problemelor locative în vederea analizării în comisia de specialitate.

5. Face parte din comisia de analiză a solicitanţilor de locuinţe şi susţine documentat referatele de specialitate.

6. Întocmeşte dispoziţii de primar în vederea soluţionării problemelor locative.

7. Completează ordinele de repartizare, conform dispoziţiilor emise şi  asigură comunicarea către  beneficiari.

8. Ține evidenţa repartiţiilor emise.

9. Colaborează cu administratorul fondului locativ de stat şi verifică pe teren sesizările, solicitările cetăţenilor în probleme locative.

10. Asigură primirea publicului, rezolvând potrivit competenţelor problemele şi cererile ce i se prezintă de solicitanţi.

11. Verifică şi rezolvă în termenul legal toate cererile, reclamaţiile, sesizările adresate de către cetăţenii municipiului în probleme locative.

12. Asigură îndosarierea corespondenţei, pregătind materialele pentru arhivare.

13. Tehnoredactează răspunsurile la cereri, sesizări,  petiţii, precum şi altor acte legate de sfera de activitate.

14. Îndeplineste atributiile privind managmentul riscurilor.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com