- 1 post de referent – Compartimentul management turistic și proiecte
Condiții specifice:

- studii medii economice de servicii turistice
- curs de achiziții noile reglementări 2016
- vechime minim 2 ani

- 1 post de muncitor – Compartimentul informare turistică
Condiții specifice:

- studii medii sau generale
- calificare în turism, recepționer
- vechime minim 6 luni

- 3 posturi de muncitor – Serviciul administrarea Platoului Cornești
Condiții specifice:

1. studii medii sau generale

- calificare în meseria tâmplar, lăcătuș
- permis de conducere categoria B

2. studii medii sau generale

- calificare în meseria, lăcătuș, mecanic
- permis de conducere categoria B+tractor

3. studii medii sau generale

- calificare în meseria lăcătuș mecanic auto
- permis auto categoria B si C
- vechime minim 2 ani

- 1 post de paznic – Serviciul administrarea Platoului Cornești
Condiții specifice:

- studii medii
- curs de pază
- vechime minim 2 ani

- 2 posturi de muncitor – Parc Municipal și Stadioane
Condiții specifice:

1. studii medii sau generale

- calificare în meseria ospătar-barman-vânzător

2. studii medii sau generale

- calificare în meseria sculer-matrițer
- vechime minim 2 ani

- 1 post de inspector de specialitate – Compartimentul cetate și casa căsătoriilor
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice și administrarea afacerilor
- brevet în manager de turism
- vechime în domeniul științelor economice minim 2 ani

-1 post de muncitor – Compartimentul cetate și casa căsătoriilor
Condiții specifice:

- studii medii sau generale
- calificare în meseria de ospătar, bucătar, patiser
- vechime minim 2 ani

- 1 post de paznic – Compartimentul cetate și casa căsătoriilor
Condiții specifice:

- studii medii
- curs de pază
- vechime minim 2 ani

- 1 post de referent – Cinematorgafe și teatrul de vară
Condiții specifice:

- studii medii electrotehnice
- vechime în domeniul PSI
- vechime  minim 2 ani

- 2 posturi de muncitor – Cinematorgafe și teatrul de vară
Condiții specifice:

studii medii sau generale

- calificare în meseria de tâmplar, tapițer

studii medii sau generale

– calificare în meseria vânzător, barman
- vechime minim 6 luni

- 1 post de muncitor – Cimitirul municipal Livezeni și Remetea
Condiții specifice:

- studii medii sau generale
- calificare în meseria mecanic mașini-utilaje
- vechime minim 2 ani

- 2 posturi de muncitor – Compartimentul vespasiene
Condiții specifice:

1. studii medii sau generale

- calificare în meseria tâmplar, lăcătuș

2. studii medii sau generale

- calificare în meseria lăcătuș, instalator
- vechime minim 2 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

· are capacitate deplină de exerciţiu;

· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul - se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş/sediul Serviciului public de utilități municipale și va consta din:

- Proba scrisă/practică

- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

-         07 mai 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
-         09 mai 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
-         10 mai 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
-         11 mai 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
-         11 mai 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

-         14 mai 2018 – ora 10 - proba scrisă/practică
-         15 mai  2018 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
-         16 mai 2018 – ora 10 - contestații privind proba scrisă/practică
-         17 mai 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         17 mai 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

-         18 mai 2018 – ora 10 – interviu
-         21 mai 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
-         22 mai 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
-         23 mai 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         23 mai 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

-         23 mai 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate și referent  la Serviciul public de utilități municipale

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;

2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;

3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;

5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de paznic la Serviciul public de utilități municipale

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;

2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;

3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;

5. Legea nr. 333/8.07.2003 privind paza obiectivelor,  bunurilor,  valorilor și protecția  persoanelor  cu modificările și complectările  ulterioare.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com