- 1 inspector de specialitate – Biroul administrativ și desfacere

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitate studiilor economice
- vechime în specialitate minim 4 ani

- 1 muncitor – șofer - Echipa 1 parcuri

- studii medii cu calificare în meseria de conducător-mecanic auto
- ermis de conducere cat.B, C, E
- vechime în specialitate minim 1 an

- 2 muncitor – floricultor - Secția dendrofloricolă

- studii medii în domeniul agricol sau studii generale cu curs de calificare în meseria floricultor – lucrător în cultura plantelor

- 1 muncitor – electrician - Serviciul de administrare fond forestier și spații verzi

- studii medii cu calificare în meseria de electrician
- vechime în specialitate minim 5 ani

- 1 muncitor – Compartimentul de gospodărire a spațiilor verzi din cartiere

- studii medii cu calificare în meseria de conducător-mecanic auto
- permis de conducere cat.B, C, E
- vechime în specialitate minim 1 an

Condiţii generale de participare la concurs:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş conform calendarului următor:

03 iulie 2017 – ora 12 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
11 iulie 2017 – ora 10 – proba scrisă
12 iulie 2017 – ora 10 - proba practică

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae
h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate la Serviciul public Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr.646/2006;
6. HCL nr.197/2007 – modificată şi completată – privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tg-Mureş;
7. Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător în România – cap.2 – sever Muja – Editura ceres București 1994.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com