Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 13 decembrie 2016,  ora 1000- proba scrisă.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la Direcţia poliţia locală

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Legea 38/2003, cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea 352/2006, pentru modificarea O.G.nr.2, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 17/1996, privind regimul armelor şi muniţiilor(cap.III-uzul de armă), cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea Poliţiei Locale, 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
15. H.C.L. 20/2008, privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tîrgu-Mureş;
16. H.C.L. 197/2007 modificat, privind măsurile de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi;
17. H.C.L. 131/2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului, a autovehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor;
18. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la Direcţia poliţia locală

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice
-  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr.188/1999
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare


 

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com