Concursul va avea loc la sediul instituţiei, TîrguMureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 23 noiembrie 2016 ora 1000  –  proba scrisă. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

Primar
dr. DORIN FLOREA

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul urbanism, dezvoltare durabilă, informatizare din cadrul Direcţiei Arhitect șef

Denumirea funcţiei publice   Studii de specialitate   Vechime în specialitate
- 1 inspector clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești (inginer topograf) - minim 1 an

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  unei funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul urbanism, dezvoltare durabilă, informatizare din cadrul Direcţiei Arhitect șef

1. Constituţia României, republicată în  M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în M.O. nr.933/2004;
7. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în M.O. nr.797 bis/2009;
8. Legea locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.O. nr.393/1997;
9. Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. nr.373/2001;
10. H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în M.O. nr.856/2002;
11. Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată în M.O. nr.720/2015;
12. Legea nr.150/2015, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, publicată în M.O. nr.459/2015;
13. Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, publicat în M.O. nr.571 bis/2014;
14. Ordin nr. 1340/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014, publicat în M.O nr.914/2015;
15. Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicat în M.O. nr.853/2010;
16. Hotărârea nr.834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societăți comerciale cu capital de stat, publicată în M.O. nr.259/1991;
17. Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată în M.O. nr.505/2011;
18. Ordin nr. 456/2014, pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritățile administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, publicat în M.O. nr.281/2014;
19. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în M.O. nr.448/1998.

Primar
dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com