Condiţii specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă 
- vechime în specialitate minim 2 ani

Condiţii generale de participare la concurs:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş conform calendarului următor:

20 octombrie 2016 – ora 1200 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
28 octombrie 2016 – ora 1000 – proba scrisă

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae
h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la Serviciul administrarea domeniului public și privat din cadrul Serviciului public Administraţia domeniului public

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 1232007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. HCL nr.326/2015 – pivind aprobarea contravalorii serviciilor prestate  de către serviciul public Administraţia domeniului public pentru anul 2016, precum şi instituirea unor conravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora;
6. HCL nr.106/2008 – privind aprobarea unor locații în vederea amplasării depanouri publicitare pe domeniul public și privat al Municipiului Tîrgu Mureș;
7. HCL nr.1/2014 – privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș;
8. Legea 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în M.O. nr.933/2004;
9. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicată în M.O. nr.345/2011;
10. Legea nr.227/2015 – Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 688/2015;
11. Legea nr.185/2013 – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în M.O. nr. 405/2013;

Primar
dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com