Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 3 noiembrie 2016 ora 1000  –  proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

Primar
dr. DORIN FLOREA

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de referent de specialitate clasa II grad profesional superior la Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcţiei tehnice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea   Nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea  Nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 273 / 1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
10. Hotărârea Guvernului nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea  10/1995 ,privind calitatea în construcții,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr.Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent de specialitate clasa II grad profesional superior  la Compartimentul investiţii construcţii civile  din cadrul Direcţiei tehnice

Denumirea funcţiei publice   Studii de specialitate   Vechime în specialitate
- referent de specialitate clasa II grad profesional superior  - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul tehnic  - minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com