Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 9 august 2016 ora 1000  –  proba scrisă. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal
la Serviciul salarizare și resurse umane din cadrul Direcţiei comunicare,
proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003    *** Republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 500/2011privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 250/1992    *** Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.62/2011    *** Republicată, Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Hotărârea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Primar
dr.Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul salarizare și resurse umane din cadrul Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane

Denumirea funcţiei publice   Studii de specialitate  Vechime în specialitate
- consilier clasa I grad profesional principal  -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă -minim 5 ani

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com