Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 26 iulie 2016,  ora 1000 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de şef serviciu la Serviciul logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei şcoli

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr.763/2003;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată în M.O.nr.123/2007;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr.365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 din 18.02.2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în M.O.nr.490/2007;
7. Hotărârea Guvernului României nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, publicată în M.O. nr.43/2008;
8. Legea nr.82/1999, Legea contabilităţii, republicată.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul logistic, licitaţii şi asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei şcoli

 

Denumirea postului Studii de specialitate Vechime în specialitate
şef serviciu - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative
- masterat sau curs postuniversitar în domeniul administraţiei publice sau management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
- minim 2 ani

 

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com