MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ
anunţă

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul concesionări, vânzări, închirieri şi respectarea disciplinei contractuale din cadrul Direcţiei economice.
Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 22 martie 2016ora 10.00  –  proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 8.00-14.00.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul concesionări, vânzări, închirieri şi respectarea disciplinei contractuale din cadrul Direcţiei economice

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O nr.418/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O. nr.662/2006;
8.  H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă, publicat în M.O. nr.701/2010;
10. Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în M.O.nr.415/2011;
11. Ordinul ANRMAP nr. 509/2011privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, publicat în M.O. nr.687/2011
12. www.anrmap.ro

PRIMAR
dr. Dorin Florea

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul concesionări, vânzări, închirieri şi respectarea disciplinei contractuale din cadrul Direcţiei economice

Denumirea funcţiei publice

Studii de specialitate

Vechime în specialitate

- inspector clasa I grad profesional asistent

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice

-minim 1 an

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com