• MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical la Serviciul coordonare cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

Condiţii generale de participare la concurs:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România

 1. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
 2. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 4. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 5. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 6. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice:

-          studii sanitare postliceale

-          vechimea în specialitate minim 1 an

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş conform calendarului următor:

30 octombrie 2015 – ora 12 – termenul limită pentru depunerea dosarelor

10 noiembrie 2015 – ora 10 – proba scrisă

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs

b. copia actului de identitate

c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări           

d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale

f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie

g. curriculum vitae

h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)

i. dovada că nu a fost sancţionat, eliberată de Colegiul Medicilor din România, conform legislaţiei specifice

j. copie după autorizaţia de liberă practică

k. copie după poliţa de asigurare malpraxis

 

 • Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

 

Primar

dr.Dorin Florea    

 

 • BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical generalist Serviciul coordonare cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

1.Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003;

 • 2.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123 din 20 februarie 2007;
 • 3.Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
 • 4.Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
 • 5.Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;
 • 6.Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;
 • 7.Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;
 • 8.Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;
 • 9.Ordinul MSP nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
 • 10.Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;
 • 11.Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 • 12.Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

 

 • Primar

dr.Dorin Florea

 

 •                             

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com