MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ anunţă

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funţii publice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul juridic, contencios administrativ din cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 17 noiembrie 2015 ora 1000 proba scrisă.       

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

                                   

                PRIMAR

           dr. Dorin Florea

 

               ANEXĂ

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional princial la Serviciul juridic, contencios administrativ din cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală

                                   

Denumirea funcţiei publice

Studii de specialitate

Vechime în specialitate

-consilier juridic clasa I grad profesional principal

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice

-minim 5 ani

 

 

 

 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul juridic, contencios administrativ din cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală

 

 

 • 1.Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
 • 2.Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
 • 6.Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare (M.O 448/1998);
 • 7.Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ (M.O 1154/2004),cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 8.O.G.nr.27/2002 (M.O 84/2002), privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9.O.U.G.nr.27/2003(M.O 291/2003), privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10.Legea nr. 52/2003(M.O. nr.749/2013) privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;
 • 11.Legea nr. 10/2001(M.O. 798/2005) privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • 12.Codul civil:
  • I.Contractele speciale
 • Contractul de vânzare-cumpărare
 • Contractul de donaţie
 • Contractul de locaţiune
 • Contractul de închiriere a locuinţei
 • Contractul de mandat
 • II.Succesiunile (moştenirea)
 • A.Moştenirea legală
 • Noţiuni generale (nedemnitatea succesorală, principii generale ale devolutiunii legale a moştenirii, reprezentarea succesorală)
 • -         Clasa I de moştenitori legali (descendenţii)
 • -         Clasa II de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi)
 • -         Clasa III de moştenitori legali ( ascendenţii ordinari)
 • -         Clasa IV de moştenitori legali (colateralii ordinari)
 • -         Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
 •      B.Moştenirea testamentară
 •    - testamentul (definiţie, caractere juridice, condiţii de validitate, feluri)
 •    - legatul (noţiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate)
 •    - rezerva sucesorală (noţiune, caractere juridice, moştenitorii rezervatari, calculul rezervei şi al cotităţii disponibile, reducţiunea liberalităţilor excesive, raportul donaţiilor)
 • 13. Codul de procedură civilă:
 •          I. Competenţa:
 • - Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti
 • - Competenţa materială a instsnţelor judecătoreşti
 • - Competenţa teritorială
 • - Incidente referitoare la instanţa sesizată (întinderea competenţei instanţei sesizate, strămutarea,   mijloacele procedurale de invocare a necompetenţei, conflictele de competenţă)
 •          II.Participanţii la procesul civil
 • -Instanţa de judecată (rolul actival judecătorului, alcătuirea instanţei, incidente procedurale referitoare la compunerea şi constituirea instanţei)
 •          -Părţile ( condiţiile pentru a fi parte în proces, coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor, abuzul de drept procedual, participarea terţilor la judecată, reprezentarea părţilor în procesul civil)
 •        III.Dispoziţii generale de procedură
 •          -Actele de procedură (noţiune şi clasificare, condiţii generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citirea şi comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură)
 •          -Termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea în termen)
 •        IV.Judecata în prima instanţă
 •        -Etapa scrisă (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cerea reconvenţională)
 •        -Etapa dezbaterii (şedinţa de judecată, excepţiile procesuale, probele, suspendarea judecăţii, perimarea, actele procesuale de dispoziţie ale părţilor)
 •        -Deliberarea şi pronunţarea
 •        -Hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătoreşti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnică, îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor
 •      V. Procedurile specială
 •        -Ordonanţa preşedinţială

 

 •                                      PRIMAR
 •                      dr. Dorin Florea
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com