R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2.372
din   20   noiembrie  2019
privind convocarea Ședinței  de  îndată a Consiliului local municipal  Târgu Mureș  din  data de  21  noiembrie  2019      

               

Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a)  alin. (4) , şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1. Ședința de îndată a Consiliului local municipal Târgu Mureș se convoacă pentru ziua de joi, 21 noiembrie 2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentul înscris în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei este pus la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul Municipiului Târgu Mureș.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

                                                                                    P R I M A R ,
                                                                                 dr. Dorin Florea

                         Viză de legalitate,
       Secretarul Municipiului Târgu Mureș,
                      Buculei Dianora-Monica            

                                                                                            

Anexă la Dispoziţia nr. 2.372/20.11.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  2.372  din  20 noiembrie 2019  se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 21 noiembrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş  în vederea formulării apărării şi reprezentării intereselor în Dosarul nr. 2198/102/2019 al Tribunalului Mureş, Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Documentul  înscris în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  este pus la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Cu privire la proiectul de hotărâre  menţionat,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea      

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com