D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1.689
din 29 iulie 2019

privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal
Târgu Mureș din data de 1 august 2019

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

  Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1. Ședința  extraordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  1  august  2019, ora 12°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat. 

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Viză de legalitate,
Secretar General al Municipiului  Târgu Mureș,
Buculei Dianora-Monica


 

Anexă la Dispoziţia nr. 1.689/29.07.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.689  din  29 iulie  2019 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 1 august 2019, ora 12ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului  „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai".

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat".

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâreîn vederea  aprobării sumelor pentru sprijinirea acţiunilor,în baza concursului de proiecte sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărârepentru modificarea  H.C.L nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea


 

Anexă la Convocatorul  şedinţei extraordinare
a Consiliului local municipal Târgu Mureş din data de 01.08.2019

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI

 a  şedinţei extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureş
din data de joi,  1 august 2019, ora 12ºº

1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului  „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâre în vederea  aprobării sumelor pentru sprijinirea acţiunilor,în baza concursului de proiecte sportive pe semestrul II 2019.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea  H.C.L nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor

 

Secretar General al  Municipiului  Târgu Mureş,
Buculei  Dianora-Monica

 

Viceprimar
av. Papuc Sergiu Vasile

 

Direcţia economică,                                        Direcţia şcoli,
          Director executiv,                                  Director executiv adjunct,
ec. Năznean Ana                                           Lobonţ Horaţiu

 

                                                        Direcţia activități social-culturale, 
  Direcţia tehnică,                                patrimoniale și comercial
 Director executiv,                                  Director executiv adjunct,
Racz Lucian                                         Blaga Zătreanu Cosmin

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com