C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3.015 din data de 21 octombrie 2016, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 27 octombrie 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E    D E    Z I : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului U.A.T. Municipiul Tîrgu Mureş pe trimestrul III anul 2016.

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru conversie funcţională din UTR LV2- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant în UTR LV1a- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă, pentru construire   locuinţă individuală”, str. Jean Monnet, f.nr.,  cu regulamentul local de urbanism aferent,  proprietari-beneficiari: Cătană Elena şi Cătană Ştefan.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan, parcelare teren şi reglementare zonă în scopul construirii a două case unifamiliale” cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietari-beneficiari:  Hideg Ioan-Florin, Hideg Maria-Magdalena şi Man Laszlo şi Man Katalin-Otilia.

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei comisiei de atribuire şi schimbare de denumiri.

5. Proiect de hotărâre  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în adunarea generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” modificarea soluţiilor tehnice cuprinse în master planul pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194/19.05.2011 referitoare la aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Voinicenilor nr. 22 pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Tîrgu Mureş şi al instituţiilor aflate în subordinea autorităţii publice locale.

7. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului  Public de Asistenţă Socială.

8. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui drum în suprafaţă de 1400 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, de la Kantor Ludovic Zsolt, Kantor Eva, Chirteş Valentin, Chirteş Elena, Preda Iosif, Preda Stela,  Mărginean Victor, Mărginean Doiniţa, Mesaros Cornel, Mesaros Maria,  Linca Ioan, Linca Olivia, Zahan Ioan, Zahan Maria.

9. Proiect de hotărâreprivind  trecerea unui teren în suprafaţă de 144 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea, f.nr, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, de la Jakab Attila şi Almăşan Cristina.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în gestiunea Administraţiei Domeniului Public a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componentei comisiei de licitație pentru valorificarea mijloacelor fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, propuse spre scoatere din funcţiune de către S.C. Compania Aquaserv S.A.

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş, în Dosarul  nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureş.

13. Proiect de hotărâreprivind acordul de participare a Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi  la programul „Casa Verde clasic” – persoane juridice 2016, proiect inițiat cu o finanțare nerambursabilă în proporție de 90 % de către  Administrația Fondului de Mediu.

14. Proiect de hotărâreprivind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției  proprii a Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi la programul „Casa Verde clasic” – persoane juridice 2016, proiect inițiat cu o finanțare nerambursabilă în proporție de 90 % de către   Administrația Fondului de Mediu  în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate, aprobarea conținutului –cadru a documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a devizului general pentru obiective de investiții, în vederea participării la programul “Casa Verde clasic” – persoane juridice 2016, proiect inițiat cu o finanțare nerambursabilă în proporție de 90 % de către Administrația Fondului de Mediu, valoarea totală conform studiului de prefezabilitate fiind de 4.000.000 RON.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. Tîrgu Mureș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participație dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Fundația Tîrgu Mureș Zoo.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 1000 mp, situat în Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu f.n., în vederea amplasării unui bloc de locuinţe D+P+3E cu 24 unităţi de locuit cuprinse în programul guvernamental ANL de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

19. Proiect de hotărâreprivind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local Municipal  Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie la un număr de 3 unităţi de învăţământ din municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2016-2017

20. Proiect de hotărâreprivind   afilierea Municipiului Tîrgu  Mureş la Bursa Română de Mărfuri SA  şi  încheierea unui Contract de colaborare pe o durată de trei ani.

P R I M A R ,
dr. Dorin  Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com