Mărime text:

  

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.909 din data de 7 octombrie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 14 octombrie 2014 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind desfăşurarea vizitei membrilor delegaţiei Primăriei municipiului şi Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la Kecskemét/Ungaria în perioada 1– 3 octombrie 2014.

2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.

3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 1 şi 3 ale articolului unic al H.C.L. nr. 8 din 2 iulie 2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal şi alegerea membrilor acestora.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 128/16.04.2014 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat aferent proiectului „Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian – Tîrgu Mureş”.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului public Administraţia domeniului public.

7.Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigramele şi statele de funcţii ale Serviciului public de Utilităţi Municipale.

8.Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Tîrgu Mureş la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (A.L.Z.I.A.R.).

9.Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 25/30.08.2012 referitoare la componenţa Comisiei de circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş, respectiv a Anexei 1 a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 297/30.11.2005 referitoare la aria de competenţă şi atribuţiile acestei comisii.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 24/30.08.2012 referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea S.C. Locativ S.A.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

12.Proiect de hotărâreprivind prelungirea contractului de comodat în favoarea Poliţiei Locale.

13.Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2014 – 2015.

14.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere cu Galfalvi Zsolt Francisc, Filcz Judita Margareta şi Galfalvi Gyorgy Kalman Janos, pentru imobilul situate în str. Mărăşti, nr. 1.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţíe al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe trim. II - 2014.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 36/07.03.2013 referitoare la concesionarea directă către S.C. Com Tur S.R.L. a terenului în suprafaţă de 13,65 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

17.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Prod Prest S.R.L. a terenului în suprafaţă de 33,36 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

18.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Vizi Jozsef a terenului în suprafaţă de 15,82 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3.683 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, teren situat în Complexul de agrement şi sport „Mureşul”în vederea amenajării unor terenuri de sport.

20.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 336 din 28.11.2013 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori cu drepturi depline pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri de carte şi presă cu posibilitatea de comercializare de papetărie şi tichete de parcare.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Mureşului, fn.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 45/11.02.2008 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33 şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea vânzării acestuia.

23.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 309/2013 referitoare la contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2014.

24.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 251/2014 referitoare la aprobarea organizării licitaţiei pentru încheierea unui contract de asociere pentru activităţi de cinematografie.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia “Reţele de apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş”.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia „Execuţie stradă de legătură între Piaţa Trandafirilor şi str. Horea”.

27.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 209/24.06.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare imobil internat Grup Şcolar Chimie Emil Dandea”.

28.Proiect de hotărâre privind aprobareadocumentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal – reconformare zonă din UTR G2 în UTR L1z” – zonă locuinţe colective medii şi mari, în scopul dezvoltării unui nou ansamblu rezidenţial, str. Parângului, fn”, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Ştefan Eugen.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere cu A.S.A. Tîrgu Mureş în vederea organizării „Ligii Liceelor la Fotbal”.

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com