În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.022 din data de 2 iulie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 8 iulie 2014, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului de stabilire, încasare taxe şi impozite din cadrul Direcţiei economice.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public.

3.Proiect de hotărâre privind unele modificări la statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.

4.Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigramele şi statele de funcţii ale Serviciului Public de Utilităţi Municipale.

5.Proiect de hotărâre privind unele modificări la organigrama şi statul de funcţii şi schimbarea denumirii Serviciului Public Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 243/25.07.2013, referitoare la susţinerea proiectului “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş”, Tîrgu Mureş.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea comandării unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă şi iniţierea asocierii cu unităţile administrativ teritoriale din zona periurbană a Municipiului Tîrgu Mureş.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Răstoliţa din judeţul Mureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos din judeţul Mureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.

10.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Karacsony Erdei Etel pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2014 – 2015.

12.Proiect de hotărâre privind schimbarea activităţii desfăşurate în imobilul proprietatea Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş situat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr. 2, din alimentaţie publică în spaţiu de învăţământ.

13.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către d-nul Lucaciu Gheorghe a terenului în suprafaţă de 36 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală, prin modificare prevederi P.U.D. aprobat”, str. Dimitrie Cantemir nr. 18 – 20, proprietari – beneficiari Corfar Ştefan şi Corfar Aurora Tereza.

15.Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 179/29.05.2014 referitoare la acordarea denumirii ,,Dr. Kozma Béla” actualei străzi ,,Harghitei” din Municipiul Tîrgu Mureş.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie deschisă, a spaţiului de 117 mp compus din 4 încăperi din incinta Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş cu destinaţia de bufet.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de licitaţie numită prin Hotărârea Consiliului local nr. 157/20.12.2012 referitoare la aprobarea unor măsuri de valorificare prin vânzare la licitaţie publică a bunurilor mobile aflate în centrale termice dezafectate.

18.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Vultur Mariana Natalia a terenului în suprafaţă de 11,98 aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 85/27.09.2012 referitoare la concesionarea directă către unităţile de cult din Tîrgu Mureş a unor terenuri în suprafaţă de câte 1.700 mp fiecare, aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, din Cartierul Belvedere”.

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 45 din 11.02.2008referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureș a spațiului situat în P-ţa Victoriei nr. 33 și aprobarea organizării licitației publice în vederea vânzării acestuia.

21.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii, numită prin Hotărârea Consiliului local nr. 23/30.08.2012.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea proiectelor culturale care vor începe în perioada 01.07.2014 – 31.12.2014.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza consursului de proiecte pe semestrul II 2014.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprjinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2014.

25.Proiect de hotărâre privindsprijinirea unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2014, în baza O.G. nr. 82/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.1470/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

26.Proiect de hotărâre privind numirea persoanelor care vor face parte din Consiliul Director al asocierii dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Sport Club „Mureşul” Tîrgu Mureş.

27.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea spaţiilor aflate în patrimoniul municipalităţii.

28.Proiect de hotărâre privind aprobareaRegulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Municipiului Tîrgu Mureş şi aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere.

29.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei amplasamentelor situate pe domeniul public/privat al Municipiului Tîrgu Mureş în vederea desfăşurării de activităţi comerciale.

30.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Berlin nr. 3, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

31.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Berlin nr. 5 şi 7, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

32.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Berlin nr. 9, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

33.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 45 mp din Tîrgu Mureş, str. Eden f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîvu Claudiu Ilie şi Sîvu Carmen.

34.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 168 mp din Tîrgu Mureş, str. Eden fn, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Dicui Mircea şi Dicui Violeta.

35.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 16 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian fn, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Ştefan Daniel.

36.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în achiziţionarea unor bunuri mobile din patrimoniul S.C. ENERGOMUR S.R.L., societate în faliment.

37.Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei Comisiei de preluare a ,,bunurilor de retur’’ şi a ,,bunurilor de preluare’’ din partea Municipiului Tîrgu Mureş – aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 276 din 08.10.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local, la Baja/Ungaria, în perioada 11– 13.07.2014.

 

 

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com