Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

Examenul va avea loc la sediul instituţiei Municipiului Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 09 iulie 2019 ora 1000, proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere se pot depune  la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, în perioada 07.06.2019 – 26.06.2019 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Condiţiile de participare la examen şi bibliografia stabilită se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, pop.ramona@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona, inspector.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în grad profesional

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

 

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Municipiului Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată în  M.O. nr. 763/2003;

2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O.

5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție pentru examenul de promovare în grad profesional

Serviciul de Audit Public Intern
Funcția publică: auditor
Grad profesional: superior

Atribuții:
1. Actualizarea după caz a normelor metodologice specifice exercitării activității de audit public intern la nivelul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș cu avizul conform al U.C.A.A.P.I./D.G.R.F.P. Brașov;
2. Elaborarea planului multianual și a planului anual de audit public intern în conformitate cu normele metodologice, sub coordonarea șefului serviciului, care vor cuprinde atât activitățile desfășurate de primărie și de instituțiile publice/societățile comerciale, care se află în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local, cât și activitățile persoanelor fizice și juridice, care utilizează fonduri publice în baza unei finanțări din bugetul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;
3. Exercitarea misiunilor de audit public intern planificate (de asigurare, de consiliere și de evaluare a activității de audit public intern la entitățile care se află sub autoritatea Consiliului Local și care dispun de compartiment de audit public intern propriu) pe bază de ordin de serviciu, cu respectarea termenelor stabilite și în conformitate cu normele metodologice specifice în vigoare;
4. Desfășurarea misiunilor de audit ad-hoc, respectiv misiuni cu caracter excepțional pe bază de ordin de serviciu;
5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern desfășurate, conform prevederilor legale;
6. Elaborarea raportului anual de audit public intern al activității desfășurate, cuprinzând principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit public intern.
7. Urmărirea implementării recomandărilor la termenele stabilite și raportarea asupra recomandărilor neînsușite precum și despre consecințele acestora;
8. Evaluarea activității de control intern/managerial, evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță, evaluarea dacă sistemele de management financiar și de control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate;
9. Constituirea, actualizarea anuală și păstrarea dosarelor permanente ale structurilor auditate conform normelor legale;
10. Realizarea misiunilor de consiliere în conformitate cu reglementările legale;
11. Elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu Normele metodologice specifice de exercitare a activității de audit public intern la nivelul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș;
12. Arhivarea actelor/dosarelor de audit public intern pe care le administrează;
13. Luarea la cunoștință și aplicarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul U.A.T. Municipiul Târgu Mureș elaborate sub nr.8/12756/18.03.2014, aprobate și avizate favorabil de DRGFP – Brașov, precum și a procedurilor operaționale elaborate și aprobate în acest sens;
14. Luarea la cunoștință și implicarea tuturor măsurilor de implementare SCIM la nivelul serviciului;
15. Îndeplinirea atribuțiilor legate de gestionarea riscurilor, precum și de revizuire periodică a Registrului riscurilor întocmit la nivelul serviciului;
16. Desfășurarea activităților de examinare a legalității, regularității și conformității operațiunilor, de identificare a erorilor, risipei, gestiunii frauduloase, iar în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii raportează imediat șefului serviciului audit public intern;
17. Implementarea măsurilor aprobate pentru îmbunătățirea calității activității de audit intern, realizând acțiunile cuprinse în Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit; Participarea la toate programele de pregătire profesională continuă a auditorilor interni stabilite de șeful serviciului;
18. Respectarea reglementărilor privind statutul funcției publice, a Codului de conduită etică auditorului intern, precum și a Cartei auditului public intern elaborată cu nr. 8/12756/18.03.2014 și aprobată de Primarul Municipiului Târgu Mureș;
19. Propunerea și susținerea în Consiliul Local a proiectelor de hotărâri în materia auditului intern;
20. Participarea ca membru în comisia de concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor, în cazul în care e desemnat în acest sens;
21. Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentului intern, precum și a normelor de protecția muncii și a PSI;
22. Exercitarea și a altor atribuții stabilite de șeful de serviciu, prin legi sau prin acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local municipal și dispoziții ale primarului.

Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică
Serviciul Logistică
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: superior

Atribuții:
1.  Urmăreşte şi asigură aplicarea legilor:
     Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
     ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi  organizarea, evidenţa şi
     raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
     Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale;
     Legea 22/1965 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în   
     legătură gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
     Legea nr.98/2016 şi  HG 395/2016 – privind achiziţiile publice
     Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici
2.  Asigură şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, încredinţate Serviciului Logistică;
3.  Colaborează cu Serviciul Buget Contabilitate la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent serviciului;
4.  Asigură elaborarea documentaţiei de achiziţie şi le propune spre aprobare conducerii instituţiei, întocmind documentele necesare selecţiei de oferte de preţ şi licitaţiilor urmărind derularea lor;
5.  Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de asistenţă tehnică, service şi prestări servicii încheiate de către primărie
6.  Urmăreşte permanent starea tehnică a aparaturii şi a clădirii şi coordonează activităţile necesare pentru  înlăturarea disfuncţionalităţii;
7.  În cazul unor disfuncţionalităţi sau avari la reţele, instalaţii de orice fel, sunt de natură producerii unor pagube, ia măsuri în limita competentei profesionale;
8.  Efectuează împreună cu comisiile primăriei, inventarierea periodică a mijloacelor şi a obiectelor de inventar, face propuneri de casare a celor cu termen depăşit, întocmeşte documentaţia acestora când sunt transferate dintr-un loc în altul în cadrul primăriei sau alte unităţi;
9.   Îşi duce la îndeplinire sarcinile de serviciu în timp util şi cu exigenţă maxima;
10. Răspunde de urgenţă, calitatea şi cantitatea sarcinilor primite şi legalitatea acestora;
11. Păstrează confidenţialitatea asupra activităţii sale;
12. Sesizează şefii ierarhici despre orice faptă menită să prejudicieze patrimoniul instituţiei sau cu privire la alte fapte privind încălcarea ROI sau ROF al instituţiei;
13. Are obligaţia de a informa şefului ierarhic despre producerea oricărui eveniment deosebit, petrecut, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în sectorul repartizat;
14. Evidenţierea tehnico-operativă a valorilor patrimoniale;
15. Întocmirea planului de urmărire şi evidenţiere a fondurilor alocate măsurilor de prevenire şi stingere ale incendiilor şi protecţia munci iar la apariţia unor incendii ia primele măsuri de stingere a focului, folosind dotarea PSI, de salvare a bunurilor şi anunţă ofiţerul de serviciu;
16.  Rezolvarea petiţiilor specifice serviciului de logistică;
17.  Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau primite de la şefii ierarhici;
18.  Să nu folosească dotările şi materialele încredinţate, în scopuri personale;
19.  Nerespectarea prezentelor sarcini atrage răspunderea disciplinară, materială, penală;

Direcția economică
Serviciul achiziții publice
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: Principal

Atribuții:
1. Realizează achiziţiile directe, on-line, pentru care este persoană responsabilă de procedură;
2. Coordonează activitatea de elaborare de către compartimentele de specialitate a documentelor-suport pentru realizarea achizițiilor directe, on-line/off line;
3. Îndeplineşte obligaţii referitoare la publicitate, prin publicarea de anunțuri pe SEAP, pentru achizițiile directe on-line pentru care compartimentele de specialitate publică anunțuri pe sit-ul Municipiului;
4. Întocmește Documentul justificativ pentru selectarea atribuirii directe on-line sau dacă este cazul, după parcurgerea etapei on-line, a Documentul justificativ pentru atribuirea off-line care se va realiza prin intermediul compartimentului de specialitate care a solicitat achiziția;
5. Consultă catalogul electronic de produse, servicii, lucrări verificând existența în conținutul acestuia al produsului, serviciului sau lucrării, după codul CPV indicat de compartimentele de specialitate solicitante;
6. Pune la dispoziția compartimentelor de specialitate, solicitante a achiziției, lista din catalogul electronic, în vederea analizării și identificării ofertelor care satisfac cel mai bine necesitatea;
7. În baza selecției compartimentului de specialitate care a solicitat achiziția, va iniția și finaliza cumpararea directă din catalogul electronic;
8. Întocmește contractul de achiziție publică, după finalizarea achiziției on-line sau după caz off-line;
9. Transmite în SICAP notificări cu privire la achizițiile directe;
10. Aplică şi finalizează procedurile de achiziții publice, care i-au fost repartizate, conform prevederilor legale în vigoare, în care scop:
a) este numită persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, fiind și președintele comisiei, fără drept de vot;
b) este numită, dacă este cazul, persoană responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate;
c) 3. asigură numirea în colaborare cu compartimentele de specialitate a comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
d) 4. întocmește Strategia de contractare, Fișa de date a achiziției, proiectul de contract pentru procedurile de achiziții publice repartizate, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;
e) 5. asigură convocarea comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
f) 6. lansează procedurile în SICAP și asigură derularea acestora, cu respectarea reglementărilor legale în materia achiziţiilor publice;
g) 7. asigură îndeplinirea de către membrii comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor a atribuţiilor prevăzute de art. 127, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
h) 8. întocmeşte Contractul de achiziţie publică;
11. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
12. Asigură transmiterea contractelor de achiziţie de bunuri, lucrări si servicii către compartimentele de specialitate, în vederea urmăririi acestora;
13. Face demersurile necesare restituirii garanţiilor de participare la licitaţiei;
14. Asigură la solicitarea personalului de specialitate cu atribuţii în urmărirea executării lucrărilor, a prestării serviciilor sau a derulării contractelor de furnizare de bunuri, încheierea actelor adiţionale cu privire la prelungiri de termene, sau aplicarea clauzelor sancţionatorii;
15. Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
16. Întocmește puncte de vedere și transmite documentele solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în vederea soluționării Contestațiilor formulate;
17. Ia măsurile necesare pentru verificarea de către Direcţia juridică, contencios administrativ şi administraţie publică locală a legalităţii clauzelor contractuale privind contractele de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări şi aplicarea vizei juridice; 
18. Asigură furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea de către compartimentul de specialitate a formalităţilor de reprezentare în instanţă în legătură cu activitatea serviciului;
19. Asigură întocmirea şi transmiterea punctelor de vedere, situaţiilor şi raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică;
20. Asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor repartizate, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;
21. Asigură descărcarea corespondenţei atât pe sistem electronic cât şi la nivel de registratură;
22. Asigură aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
23. Îndeplinește atribuțiile privind managementul riscurilor
24. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale Primarului, ale Viceprimarului de resort sau primite de la şefii ierarhici.

Direcția Economică
Serviciul buget-control financiar intern
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: Superior

Atribuții: 
1. Întocmirea propunerilor de angajare a cheltuielilor și a angajamentelor bugetare pe baza referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate la capitolele bugetare 51.02 Autorități Executive, 54.02 Serviciului Public de Evidență a Persoanei, 61.02 Poliția Locală, 61.02 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în funcție de clasificația funcțională și economică a cheltuielilor
2. Întocmirea ordonanțărilor de plată privind cheltuielile bugetare, pe baza referatelor de plată întocmite de compartimentele de specialitate la capitolele bugetare 51.02 Autorități Executive, 54.02 Serviciului Public de Evidență a Persoanei, 61.02 Poliția Locală, 61.02 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în funcție de clasificația funcțională și economică a cheltuielilor
3. Introducerea în baza de date a documentelor privind plățile, verificarea extraselor de cont cu ordinele de plată anexate și confruntarea lunară a soldurilor de pe extrasele de cont cu soldurile înregistrate în contabilitate.
4. Ținerea evidenței analitice a bonurilor valorice de benzină, a biletelor de intrare de la sectoarele aparținând Municipiului Târgu Mureș, întocmirea notelor de contabilitate
5. Respectarea procedurilor operaționale aplicate în cadrul serviciului
6. Exercitarea vizei de control financiar preventiv
7. În perioada când face parte din echipele stabilite prin dispoziție de primar privind implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă, îndeplinește atribuții specifice, asigurând efectuarea cheltuielilor în conformitate cu contractul de finanțare și legislația în vigoare.
8. Urmărește modul de arhivare a actelor financiar contabile.

Direcția impozite și taxe locale
Serviciul executare silită și evidența amenzilor
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: Principal

Atribuții:
1. Recuperarea de la contribuabilii persoane fizice şi juridice a debitelor restante la bugetul local prin modalităţile prevăzute de actele normative în vigoare, respectiv :
2. Execută, pe raza municipiului Târgu Mureş activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru realizarea impozitelor şi taxelor locale neachitate în termen la bugetului local;
3. Întocmeşte titlurile executorii in baza cărora declanşează procedura si efectuează operaţiunile de executare silită;
4. În cazurile în care este necesar propune luarea de măsuri asiguratorii pentru asigurarea realizării creanţelor;
5. Întocmeşte si comunică debitorului somaţia de plată;
6. Colaborează cu toate organele competente în vederea depistării tuturor bunurilor mobile si imobile urmăribile ale debitorilor;
7. Face cercetări prin mijloace proprii pentru identificarea sediului sau domiciliului  debitorului;
8. Verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
9. Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire şi face propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;
10. Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea amenzilor, despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local, primite de la alte unităţi;
11. Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi şi dacă le găseşte întemeiate le prezintă spre aprobare;
12. Primeşte şi rezolvă corespondenţa primită de către Serviciul executare silită şi evidenţa amenzilor;
13. Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de prioritate prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulţi creditori;
14. Solicită participarea unui reprezentant al poliţiei pentru intrarea în sediul sau domiciliul debitorului, în cazul în care accesul i-a fost refuzat;
15. Aplică măsurile de executare silită asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitorului, precum şi asupra veniturilor sale urmăribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realizării creanţei bugetare;
16. Organizează licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile sau imobile supuse executării silite;
17. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, în situaţia în care, pe parcursul acesteia ,debitul a fost achitat;
18. Întocmeşte procesele verbale de contravenţie şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de Codul de procedură fiscală;
19. Întocmeşte procesele-verbale de insolvabilitate în care consemnează atât sumele încasate, cât si cele care nu au fost recuperate, precum şi demersurile întreprinse;
20. Verifică documentele contabile ale persoanelor juridice în vederea identificării bunurilor acestora şi a creanţelor pe care le deţin, precum şi a altor informaţii care pot fi utile în cadrul activităţii de executare silită.
21. Răspunde de soluţionarea dosarelor de executare primite în lucru, până la stingerea integrală a debitelor;
22. Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate
23. Urmărirea procedurii de executare silită pornite de către executorii judecătoreşti şi de către celelalte organe de executare;
24. Formularea de răspunsuri la adresele primite de către serviciul de executare silită;
25. Soluţionarea solicitărilor privind cererile de restituire şi compensare.
26. Îndeplineşte orice alte sarcini legale, primite de la şefii ierarhici, care ţin de activitatea serviciului .
27. Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei/serviciului.

Direcția impozite și taxe locale
Serviciul impozite și taxe persoane fizice
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: Principal

Atribuții:
1. Raspunde in toate formele, disciplinar, material şi penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală
2. Asigura in permanenta relatia cu publicul, urmarind solutionarea problemelor ridicate de acestea;
3. Constata si stabileste impozitele si taxele prevazute de lege, datorate de persoanele fizice;
4. Întocmeste borderourile de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele fiscale si asigura transmiterea spre executare la Serviciul de Urmarire si Executare Silita;
5. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabil;
6. Gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal;
7. Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor persoanelor fizice care incalca legislatia fiscal si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate;
8. Ține evidenta debitelor de impozite si taxe si modificari de debite initiale;
9. Analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor datorate de persoane fizice;
10. Verifica contribuabilii – persoane fizice, asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si a stabilirii impozitelor si taxelor datorate impozitului local;
11. Asigura cuprinderea in activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor, a tuturor persoanelor fizice;
12. Întocmeste pe baza datelor detinute, centralizatorul listelor de ramasite si suprasolviri pe felul de impozite si taxe;
13. Întocmeste procesele verbale de restituire a impozitelor si taxelor achitate in plus sau nedatorate;
14. Asigura pastrarea confidentialitatii datelor detinute si a lucrarilor efectuate;
15. Verifica contribuabilii aflati in evidenta in legatura cu sinceritatea declaratiilor facute, cu modificarile intervenite, operand dupa caz diferentele fata de impunerile initiale si ia masuri pentru incasarea acestora in termen;
16. Identifica, sanctioneaza si impune persoanele fizice care nu si-au declarat bunurile mobile si imobile in vederea impunerii la organele fiscale;
17. Propune in conditiile legii, cuantumul impozitelor locale care trebuie aprobate de Consiliul Local;
18. Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau primita de la sefii ierarhici superiori;
19. Asigura evidenta necesara urmaririi debitelor restante si sprijina activitatea de urmarire si executare silita in vederea recuperarii debitelor bugetare.
20. Raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal
21. Primirea, înregistrarea şi predarea corespondenţei sub semnătura inspectoruluui de sector.
22. Raspunde pentru stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale, pentru prelucrarea în termen a documentelor depuse de către contribuabil precum şi transmiterea lor în termenul legal.   
23. Raspunde de verificarea sub toate aspectele a bazei de date de evidentă fiscala a contribuabililor persoane fizice si a obligatiilor de plata al acestora, astfel ca aceste asa fie corecte si reale.  Verificarea se face atât in mod curent si prin calcul manual a impozitelor si taxelor existente in baza  si a realitatii situatiei fiscale, privind sumele datorate de catre contribuabilii persoane fizice cât şi in urma unor analize dispuse de seful serviciului cu ocazia solicitarilor de catre contribuabili, cu ocazia inchidere-deschidere an fiscal, in urma modificarilor facute de catre furnizorul de aplicatie informatica, dupa punerea in aplicatie a unor noi versiuni privind aplicatia si inaintea  inaintea emiterii somatiilor si titlurilor executorii.

Direcția impozite și taxe locale
Serviciul impozite și taxe persoane juridice
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: Superior

Atribuții:
1. Raspunde in toate formele, disciplinar, material si penal dupa caz pentru aplicarea corecta a actelor normative in materie fiscala;
2. Asigura in permanenta relatia cu publicul, urmarind soluionarea problemelor ridicate de acestea;
3. Asigura desafasurarea activitatii de program cu publicul la ghiseul serviciului, conform planificarilor saptamanale;
4. Constata, stabileste, gestioneaza si opereaza in baza de date urmatoarele taxe si impozite datorate de persoanele juridice:
a. impozit/taxa cladiri;
b. impozit asupra mijloacelor de transport;
c. impozit/taxa teren;
d. taxa pentru vehicule lente;
e. taxa pentru servicii de reclama si publicitate;
f. taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
g. impozit pe spectacole;
h. taxa hoteliera;
i. taxe speciale, cum sunt: taxa de folosinta teren proprietatea municipiului Tirgu Mures cu titlu de zona de protectie sonde si echipamente pentru persoane juridice private, taxa de folosinta teren proprietatea municipiului Tg.Mures, taxa pentru ocupare domeniu public cu garaje autorizate sau acceptate, taxa de stationare pentru ocuparea unor suprafete de teren din domeniul public cu destinatia de statii de taximetrie.
5. Constituie, tine evidenta si gestioneaza dosarele fiscale ale contribuabililor persoane juridice si asigură arhivarea actelor pentru sectorul alocat;
6. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice, pentru impozitele şi taxele gestionate de serviciu, pentru sectorul alocat;
7. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative contribuabililor persoane juridice care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
8. Prelucreaza declaraţiile fiscale depuse de contribuabili persoane juridice pentru impozitele şi taxele gestionate de serviciu, pentru sectorul alocat;
9. Emite decizii de impunere pentru contribuabili persoane juridice pentru taxele si impozitele pe care gestioneaza, pentru sectorul alocat;
10. Asigura calculul majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor pentru impozitele si taxele gestionate de serviciu, pentru sectorul alocat;
11. Tine evidenta creantelor aferente impozitelor si taxelor gestionate de serviciu, precum si modificarile debitelor initiale;
12. Intocmeste si verifica, pe baza datelor detinute, centralizatorul listelor de ramasite si suprasolviri pe felul de impozite si taxe;
13. Acorda scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii, pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza, pentru sectorul alocat;
14. Efectueaza compensari intre conturi si efectueaza restituiri de obligatii achitate in plus pentru taxele si impozitele gestionate de serviciu pentru sectorul alocat;
15. Emite certificate fiscale la solicitarea contribuabililor, la nevoie;
16. Raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal;
17. Supune impunerii bunurile identificate ale contribuabililor, prin acţiuni proprii si în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Municipiului Tg.Mures, in functie de comunicarile primite;
18. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează cererea de declarare a biletelor puse în vânzare, urmăreşte încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate;
19. Întocmeşte dosare pentru debitele primite de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor şi confirmarea preluării în evidenţă fiscală a acestor debite;
20. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza, conform procedurii intocmite in acest sens;
21. Intocmeste si verifica documentele si propunerile privind debitorii insolvabili si disparuti, iar daca le gaseste le prezinta spre aprobare;
22. Verifică periodic persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;
23. Raspunde pentru stabilirea corecta a impozitelor si taxelor locale, a inlesnirilor/facilitatilor/scutirilor acordate, pentru prelucrarea in termen a documentelor depuse de catre contribuabil precum si transmiterea lor in termenul legal catre contribuabili;
24. Întocmește referate în vederea acordării scutirilor/reducerilor la plata impozitelor si taxelor pe care le gestioneaza, si le inainteaza spre avizare/aprobare,
25. Întocmește documentațiile în legătură cu acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor pe care le gestionează, după analiza  actelor depuse în acest sens de către contribuabili persoane juridice;
26. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe gestionate de Serviciul Stabilire si incasare taxe si impozite persoane juridice;
27. Colaborează cu Serviciul Executare Silită si Evidenta Amenzi în vederea desfăşurării activităţii de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice pentru realizarea creanţelor băneşti constând în impozite şi taxe neachitate în termen bugetului local şi accesoriilor aferente către bugetul local;
28. Comunica Serviciului Executare Silită si Evidenta Amenzi lista persoanelor juridice pentru care trebuie sa se inceapa procedura de executare silita, atunci cand se impune;
29. Colaboreaza cu Biroul de inspectie fiscala, in vederea desfasurarii activitatii de inspectie fiscala, prin punerea la dispozitie a dosarelor si a informatiilor solicitate de catre acesteia, opereaza in baza de date obligatiile si modificarile intervenite in urma inspectiei fiscale;
30. Propune in conditiile legii, cuantumul impozitelor locale care trebuie aprobate de Consiliul Local;
31. Supravegheaza prin informare directa, situatia platilor online efectuate prin SNEP;
32. Vizualizeaza si verifica situatia juridica ale contribuabililor persoane juridice prin intermediul RECOM ONLINE al Oficiului National de Registru Comertului, actualizeaza sediile sociale ale persoanelor juridice;
33. Opereaza in evidenta fiscala, prin intermediul aplicatiei „Dispecer”, in baza protoclolului cu Directia regim Permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, datele necesare in baza de date fiscala, conform reglementarilor legale;
34. Primeşte şi asigură rezolvarea corespondenţei in termenul legal;
35. Tehnoredacteaza raspunsuri la cereri, sesizari, petitii, precum si a altor acte legate de sfera de activitate;
36. Analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabirea impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;
37. Primeste, inregistreaza si preda corespondenta sub semnatura inspectorilor conform sectoarelor alocate, obtine semnaturile necesare, conform programarilor saptamanale;
38. Pastreaza confidentialitatea informatiilor detinute si a lucrarilor efectuate; păstrează secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor Codului de procedura fiscala
39. Ia la cunostiinta si aplica toate masurile de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul directiei/serviciului;
40. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local municipal, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
41. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;
42. Indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale Primarului, Viceprimarului de resort, sau primite de la şefii ierarhici.

Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale
Serviciul relații interne și internaționale
Funcția publică. Inspector
Grad profesional: Superior

Atribuții:
1. Asigură partea organizatorică pentru conferințele cu mass-media, întocmește comunicate, anunțuri;
2. Orientează și adaptează mesajele pe care instituția dorește să le transmită în exterior pentru cetățeni;
3. Menține legătura permanent cu mass-media, realizând comunicate de presă, în conformitate cu elementele de identificare specifice instituției;
4. Organizează conferințele de presă ale primarului, viceprimarilor sau ale comisiilor se specialitate ale Consiliului Local Municipal ori de câte ori este nevoie sau la solicitare în lipsa directorului adjunct sau a directorului direcției;
5. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor întâlniri aprobate de Consiliul local Municipal și Primărie, urmărind buna lor desfășurare;
6. Organizează evenimente, festivaluri, zilele orașului;
7. Asigură revista presei scrisă și online;
8. Întocmește proiecte de hotărâre, referate și expuneri de motive în domeniul de competență;
9. Asigură legătura cu instituțiile care organizează diverse evenimente unde primăria este partener.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Târgu Mureș
Serviciul evidență a persoanelor
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: principal

Atribuții:
1. Înregistrează în RNEP datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, modificările asupra datelor de stare civilă ale persoanelor în vârstă de 0-14 ani;
2.  Actualizează RNEP cu datele privind decesul  persoanei;
3. Actualizează RNEP cu modificările intervenite în statutul civil al persoanei, comunicate de oficiile de stare civilă;
4. Desfăşoară activităţile necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorii. În acest sens:
a. primeşte cererea pentru eliberarea actelor de identitate,
b. verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar, cu fotografie recentă
c. verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitat pe cerere
d. certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate și restituie originalele
e. înregistrează cererea în registrul corespunzător
f. efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: informatică, manuală, centrală, iar acolo unde situaţia impune, pe teren prin intermediul unităţii teritoriale de poliţie,
g. prezintă sefului SPCLEP sau persoanei desemnate de acesta cererea și documentele depuse, spre avizare;
h. efectuează operaţiunile necesare actualizării RNEP și asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia,
i. efectuează activităţii de verificare şi completare a cărţilor de identitate provizorii atât pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza de competenţă cat şi pentru CRDS și înscrie termenul legal de valabilitate de un an,
j. efectuează operaţiunile necesare eliberării actului de identitate, completării registrului corespunzător şi actualizării bazei de date cu actul de identitate emis şi eliberat
5. Întocmeşte şi soluţionează dosarele referitoare la persoanele majore fără acte de identitate conform prevederilor legale;
6. Desfăşoară activităţile necesare pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor ca urmare a dobândiri cetăţeniei romane sau ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
7. Desfășoară toate activitățile și verificările pe linie de evidență a persoanelor, prevăzute de Îndrumarea DEPABD pentru soluționarea cererilor de eliberare actelor de identitate ca urmare a schimbării a domiciliului din străinătate în România;
8. Solicită, în scris: unităţilor teritoriale de poliţie, instituţiilor publice, etc., efectuarea de verificări, acolo unde situaţia impune;
9. Desfășoară activitățile specifice pentru prevenirea emiterii actului de identitate ca urmare a declinării unei false identități, colaborarea cu structurile teritoriale în vederea certificării identității, identificarea persoanelor care figurează în RNEP cu mențiuni operative, prevăzute de Metodologia DEPABD privind reglementarea activităților cu caracter operativ desfășurate de SPCLEP-uri;
10. Concomitent cu activitățile desfășurate pentru eliberarea cărții de identitate, desfășoară și activitățile legale pentru obținerea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, furate, deteriorate, în cazurile in care SPCLEP are în păstrare actele de stare civilă,
11. Desfăşoară toate operaţiunile necesare pentru preluarea şi soluţionarea cererilor privind înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, completează şi aplică eticheta autcolantă în actul de identitate; actualizează componenta judeţeană a RNEP, prezintă cererea spre avizare şi eliberează actul de identitate solicitantului.
12. Înregistrează în RNEP, în baza hotărârilor judecătoreşti, măsurile prin care s-a dispus obligarea de a nu părăsi localitatea precum şi interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales;
13. Desfăşoară activităţile necesare în cazul controlului judiciar, arestul la domiciliu şi revocarea acetora;
14. Ridică de la BJABDEP cărțile de identitate confecționate și documentele însoțitoare;
15. Desfăşoară activităţi de arhivare a documentelor corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, conform prevederilor legale;
16. Efectuează instruiriea persoanalului nou angajat pentru autorizarea acestuia în baza de date, cu activităţile specifice, prevăzute în fişa postului;
17. Constată contravenţi şi aplică sancţiuni  la regiul actelor de identitate;
18. Asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate;
19. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
20. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi de atribuţiile ce îi sunt delegate;
21. Respectă Regulamentului (UE) 2016/679, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;;
22. Păstrează confidenţialitatea datelor, a informaţiilor sau documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei pe care o deţine;
23. Participă la cursuri de perfecţionare şi la formele de pregătire profesională organizate
24. Respectă normele de protecţie a datelor cu caracter personal;
25. Respectă cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
26. Soluţionează lucrările repartizate de persoanele ierarhic superioare, în limitele activităţii pe care o desfăşoară;
27. Respectă prevederile ROF al SPCLEP şi Regulamentului intern al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tg-Mureş
28. Ia cunoştinţă şi aplică toate măsurile de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
29. Respectă normele SSM şi PSI

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Târgu Mureș
Serviciul stare civilă
Funcția publică: Inspector
Grad profesional: principal

Atribuții:
1. Primeste, verifică şi soluţionează cererile persoanelor indreptatite să obţină certificate de stare civilă sau extrase multilingve;
2. Întocmeşte şi transmite instituţilor abilitate, certificatele de stare civilă sau extrase multilingve, respectând condiţiile prevăzute de  lege;
3. Eliberează formular standard multilingv ce va fi anexat certificatului de stare civilă;
4. Primeste, verifică şi soluţionează cereriile privind ortografierea limbi materne;
5. Primeste, verifică şi soluţionează cererile privind recunoaşterea paternităţii în condiţiile prevăzute de  lege;
6. Formulează răspunsuri, conform prevederilor legale, pentru corespondenţa repartizată;
7. Întocmeste, potrivit legii, actele de stare civila si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate;
8. Înscrie mentiuni pe marginea actelor de stare civila si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila;
9. Constată şi aplică sancţiuni la regimul actelor de stare civilă;
10. Ia masurile necesare pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora;
11. Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar aduce prejudicii instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
12. Respectă circuitul documentelor şi a procedurilor operaţionale specifice;
13. Soluţionează în termen corespondenţa repartizată;
14. Manifestă un comportament civilizat, atent şi amiabil faţă de persoanele cu care vine în contact; 
15. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi de atribuţiile ce îi sunt delegate;
16. Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară al Primăriei Tîrgu Mureş, prevederile legale şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi normele PSI;
17. Asigură protecţia/securitatea certificatelor, extraselor/registrelor de stare civilă şi a ştampilelor gestionate. Informează de urgenţă şeful serviciului în cazul pierderi, furtului sau dispariţia unor documente/bunuri gestionate;
18. Asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţilor existente.
19. Gestionează, asigură păstrarea şi securizarea listelor de CNP-uri din anul 1980 şi până în prezent şi sesizează de îndată şeful serviciului despre dispariţia lor;
20. Desfăşoară activităţiile necesare pregătirii documentele primare pentru păstrare şi arhivare: ordonare pe dosare, numerotare, inventariere şi arhivare.
21. Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;
22. Asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţilor existente;
23. Oficiază căsătoriile;

Direcţia Poliţia Locală    
Biroul Dispecerat şi Supraveghere Teritorială
Funcția publică: Poliţist local
Grad profesional: Superior

Atribuţiile postului:    
1. Răspunde de ordinea publică în cartierul repartizat de conducerea executivă;
2. Ține legătura permanentă cu preşedinţii asociaţiilor de locatari, iar problemele importante care nu pot fi soluţionate vor fi înaintate prin şeful serviciului Ordine Publică, directorului executiv;
3. Nu permite parcarea autovehiculelor pe trotuare şi în alte locuri ale domeniului public;
4. Supraveghează menţinerea curăţeniei în faţa magazinelor, pieţelor, pe trotuare, în faţa altor instituţii publice şi proprietăţi private;
5. În situaţia în care şefii de magazine, instituţii, locuitorii imobilelor nu-şi curăţă trotuarele, procedează la aplicarea graduală a sancţiunilor;
6. Ține permanent legătura cu responsabilii principalelor obiective economice, sociale, culturale şi religioase din cartier;
7. Menţine permanent contactul cu şeful de birou, ofiţerul de serviciu şi cu patrulele mobile, apelând la ajutorul acestora în situaţii deosebite;
8. Verifică permanent ghenele de gunoi, locurile posibile unde se adună persoanele fără adăpost şi căutătorii în gunoaie;
9. Menţine legătura cu inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Gospodărire Comunală şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei, informându-l telefonic când constată nereguli, aspecte raportate prin staţia radio şi ofiţerului de serviciu;
10. Intervine la sesizările care sunt primite prin 112 de către ofiţerul de serviciu, pentru zona de responsabilitate;
11. Supraveghează drumurile publice să fie în permanenţă curate şi îngrijite, iar când constată nereguli, apelează la patrula rutieră mixtă şi patrula mobilă, luând măsuri  urgente de remediere;
12. În situaţii de calamităţi (furtuni, inundaţii) verifică urgent zona şi informează ofiţerul de serviciu cu toate constatările din zonă;
13. Atunci când în zonă sunt scandaluri, conflicte, accidente de circulaţie, incendii etc., informează urgent ofiţerul de serviciu, solicitând sprijinul personalului specializat;
14. Când constată existenţa unor elemente constitutive ale infracţiunii de furt, reţine făptuitorul, conservă probele, anunţă şeful de schimb şi ofiţerul de serviciu;
15. Verifică locurile unde se construieşte  şi informează şeful biroului disciplină în construcţii pentru a face investigaţii privind autorizaţia de construcţii;
16. Ori de câte ori este chemat de către conducerea Poliţiei Locale se prezintă la pregătirea profesională şi la şedinţele de lucru;
17. Ia măsuri de interzicere a parcării TIR-urilor, autobuzelor şi microbuzelor în locurile nepermise;
18. Identifică responsabilii teraselor şi restaurantelor din cadrul cartierului şi ţine legătura permanentă cu aceştia pentru rezolvarea problemelor ivite;
19. Pe timpul patrulării supraveghează casele de schimb valutar, bancomatele şi sediile băncilor colaborând cu personalul acestora pentru prevenirea evenimentelor deosebite. În situaţia în care constată în perimetru activităţi pregătitoare a unor infracţiuni, ameninţări sau agresări ale personalului unităţilor susmenţionate, acţionează astfel :
20. larmează dispozitivul de ordine publică prin staţia din dotare şi/ sau prin telefonul mobil, prioritar ofiţerul de serviciu şi şeful de schimb.
21. procedează la anihilarea, reţinerea, identificarea şi predarea suspecţilor organelor din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş.
22. conservă locul infracţiunii în vederea păstrării urmelor şi transformării acestora în mijloace de probă.
23. colaborează cu forţele de ordine publică în vederea finalizării cercetărilor.
24. Efectuează din dispoziţia şefilor ierarhic superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale .
25. Programu: va fi stabilit  de către şeful de serviciu, în funcţie de programul asociaţiilor de proprietari şi de situaţia operativă din teren;
26. Ţinuta: va fi stabilită de către şeful de serviciu, în principiu uniforma instituţiei cu toate accesoriile conform Legii 155/2010. 

Direcţia Poliţia Locală    
Biroul intervenţie
Funcția publică: Poliţist local
Grad profesional: Superior

Atribuţiile postului:
1. Execută misiunile de ordine publică conform atribuţiilor prevăzute în acest sens prin Legea nr. 155/2010 ;
2. Execută, la nevoie, intervenţia în sprijinul patrulelor pedestre la solicitare sau în situaţia unor sesizări din partea cetăţenilor sau persoanelor juridice;
3. Patrulele mobile de intervenţie îşi desfăşoară activitatea pe zone de responsabilitate stabilite pentru fiecare în parte;
4. Monitorizează fiecare zonă de competenţă, respectiv constată contravenţii şi aplică sancţiuni privind încălcarea prevederilor la Legea nr. 61/1991R şi la hotărârile Consiliului Local la care avem competenţă;
5. Predă pe bază de proces-verbal la Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş autorii unor fapte penale surprinşi în flagrant sau care conturbă grav ordinea publică în vederea executării cercetării penale;
6. Nu face uz de armă decât în situaţii deosebite, când viaţa este pusă în pericol şi numai în condiţiile stricte prevăzute de lege;
7. Poartă şi foloseşte în condiţiile legii numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte materiale şi mijloace de intervenţie ;
8. Aplică procedeul imobilizării numai dacă este strict necesar şi nu au altă metodă de constrângere, ulterior este interzis de a se mai folosi orice mijloc violent, persoana este de urgenţă transportată la sediul poliţiei în vederea executării cercetării, procesul verbal de predare-primire încheindu-se pe loc;
9. Patrulelor mobile le este interzis să intre în locuinţe sau pe domeniul privat, fără acordul proprietarului;
10. Pentru rezolvarea problemelor de serviciu, agenţii pe timpul executării serviciului au voie să întocmească invitaţii în scris pentru unele persoane pentru a se prezenta la sediul instituţiei în vederea obţinerii unor date personale sau clarificarea unor situaţii;
11. Agenţii sunt obligaţi ca la data şi ora stabilită să fie prezenţi în locul precizat în invitaţie;
12. În calitate de martori sau acuzaţi, agenţii din cadrul patrulelor se vor prezenta numai cu aprobarea directorului executiv şi însoţiţi de unul din juriştii instituţiei Poliţiei Locale ;
13. Acordă sprijin patrulelor de pe raza municipiului Tg.Mureş precum şi obiectivelor unde se transportă valori;
14. Cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile , modul de acţiune în diferite situaţii, amplasarea obiectivelor, variantele de deplasare a celor care execută transportul de valori;
15. Ține permanent legătura şi comunică ofiţerului de serviciu despre evenimentele produse, modul de intervenţie şi măsurile luate ;
16. Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin , are dreptul de a conduce autovehiculele  instituţiei conform „Planului de transport”, aprobat de directorul executiv , ori în situaţii deosebite cu avizul telefonic al acestuia sau a înlocuitorului legal ;
17. În cazul infracţiunilor flagrante , imobilizează făptuitorul , ia măsuri pentru conservarea locului faptei , identifică martorii oculari , sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul , pe bază de proces – verbal , în vederea continuării cercetărilor ;
18. Conduce la sediul Poliţiei Locale / structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită în vederea luării măsurilor ce se impun;
19. Efectuează din dispoziţia şefilor ierarhici superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale .

Direcţia Poliţia Locală    
Serviciul ordine şi linişte publică
Funcția publică: Poliţist local
Grad profesional: Superior

Atribuţiile generale:
1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii  administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
3. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni specifice;
7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare,acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/ instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare, a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
14. Acordă, pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice ;
15. În cazul infracţiunilor flagrante , imobilizează făptuitorul , ia măsuri pentru     conservarea locului faptei , identifică martorii oculari , sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul , pe bază de proces – verbal , în vederea continuării cercetărilor ;
16. Conduce la sediul Poliţiei Locale / structurii Poliţiei Române competente persoanele   suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită în vederea luării măsurilor ce se impun;
17. Efectuează din dispoziţia şefilor ierarhici superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale

Direcţia Poliția Locală        
Biroul de siguranţă Rutieră
Funcția publică: Polițist local
Grad profesional: Superior

Atribuţiile generale:
1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
3. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
4. Participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
5. Sprijină structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
6. Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului;
13. Cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificare deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
14. Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin, are dreptul de a conduce autovehiculele  instituţiei conform „Planului de transport”, aprobat de directorul executiv , ori în situaţii deosebite cu avizul telefonic al acestuia sau a înlocuitorului legal ;
15. În cazul infracţiunilor flagrante, imobilizează făptuitorul , ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari , sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul , pe bază de proces – verbal , în vederea continuării cercetărilor ;
16. Conduce la sediul Poliţiei Locale / structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită în vederea luării măsurilor ce se impun ;
17. Efectuează din dispoziţia şefilor ierarhici superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale .

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Miercuri, 26 Iunie 2019
18:06:53

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:761
Ieri:986
Săptămânal:2748
Lunar:20523
Toate2792279