R O M A N I A                                                                                                                                                                

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU MURES

 

 

H O T A R A R E A Nr. 113

din 24.05.2001

 

privind aprobarea asocierii dintre Primăria Municipiului Tg-Mures si S.C. LOCOMREX TRADE S.R.L. pentru repararea, întretinerea si exploatarea căii ferate înguste si a trenuletului de la Platoul Corneti

 

 

 

          Consiliul Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedintă extraordinară de lucru,

            Văzând expunerea de motive privind aprobarea asocierii dintre Primăria Muncipiului Tîrgu Mures si S.C. LOCOMREX  S.R.L. pentru repararea, întretinerea si exploatarea căii ferate înguste si a trenuletului de la Platoul Cornesti prezentată de Directia Strategie, Comunicare si Resurse Umane.

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. “f” şi “x” precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală,

 

 

H o t ă r ă s t e:

 

            Art. 1.  Se aprobă asocierea în participatiune a Primăriei Municipiului Tîrgu Mures cu S.C. LOCOMREX TRADE S.R.L. Tîrgu Mures pentru repararea, întretinerea si exploatarea căii ferate înguste si a trenuletului de la Platoul Cornesti, si alocarea de fonduri pîna la data de 30 septembrie 2001, după care se va analiza oportunitatea organizării  unei  licitatii  pentru concesionare cu impunere de investitii.

            Art. 2.  Se împuterniceste Primarul Municipiului Tîrgu Mures în vederea semnării  Contractului de asociere în participatiune.

            Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul Municipiului - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mures prin Serviciul administrativ.

 

 

                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                 dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

                                                                                  __________________________

       Contrasemnează

p. Secretar Consiliul local                                              

     jrs. Puni Gabriela                                                    

 

 

 

 

 

C:\vechi\CONSILIERI\MARIANA\hclm locomrex as.doc

 

 

 

 

 

 

[CT1] 

 

 

 

 

 

 


 [CT1]